KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT aan de studiezaal van de Adas van Stolk (in het Schielandhuis) en aan het Maritiem Museum Rotterdam waar de tentoonstelling Om de gehele wereld- cloot naar de Oost door de Straat van Magellanes bekeken werd. De werkgroep Nieuwe Visualisatie Technologie organiseerde op 2 decem- ber 1999 de themadag GIS in het Web te Utrecht, aan de Universiteit. De dag was erop gericht een inzicht te geven in de mogelijkheden en moeilijkheden die gepaard gaan met het aanbieden en/of functioneren van Gis-informatie en -diensten op het web. De werkgroep Onderwijs en Onder- zoek heeft geen studiedagen in 1999 georganiseerd. De werkgroep Kaartgebruik heeft geen studiedagen in 1999 georganiseerd. De werkgroep Kartografie en Vormge- ving heeft zieh in 1999 bezig gehouden met de uitgebreide tentoonstelling voor het congres in Maastricht. De werkgroep Kartografische Produc- tietechnieken organiseerde in 1999 twee studiedagen. Op 21 januari in Baarle Nassau de studiedag Kartografie op de Grens, en op 12 november in sa- menwerking met Oce en Adobe Ne- derland de studiedag Publiceren van Kartografische Infiormatie. De NVK-congrescommissie heeft Sa men met de DGfK-congrescommissie het al eerder genoemde congres succes- vol tot stand weten te brengen. De redactie van het Kartografisch Tijd- schrift is er wederom in geslaagd om alle vier de nummers in het kalender- jaar te laten verschijnen. Tevens heeft de redactie besloten het KT weer eens in een nieuw modern jasje te steken. Er versehenen dit jaar 3 nummers in de NVKpublikatiereeks: Abraham Ortelius, onder redactie van Marco van Egmond (nummer 27) Generalisatie met de Computeronder re dactie van Barend Köbben (nummer 28) PR, Communicatie en de NVK: van on- derzoek tot beleid, door Maartje Mikx (nummer 29). Fondsen In 1999 is een beroep gedaan op het His torisch Kartografisch Fonds dat de nvk beheert. Door de beoordelingscommissie is een bijdrage van 750,- toegekend aan de heer M. van Egmond t.b.v. de Internationale Conferentie voor de Ge- schiedenis van de kartografie te Athene. Op het Ormelingfonds werd dit jaar geen beroep gedaan. Activiteiten bestuur en bestuursraad Het bestuur kwam in 1999 zes maal bij- een. De bestuursraad kwam twee maal bijeen. Naast de gebruikelijke agenda- punten is vooral aandacht besteed aan het Maastricht-congres, het pr-beleid en de Website. Het pr-beleid was erop gericht om het in- en externe communicatiebeleid vorm te geven. Daartoe moest er inzicht zijn in de ideeen en wensen van de nvk- leden ten aanzien van de doelstellingen en activiteiten van, en toekomstvisie voor de nvk. Studente Communicatie- management Maartje Mikx heeft een uitgebreid onderzoek uitgevoerd om daar inzicht in te krijgen. Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft het bestuur een aantal vervolgacties uit- gezet, waarbij de volgende prioritaire doelen voor de längere termijn werden vastgesteld: Een duidelijke en erkende positie van de kartografie bij aanverwante vakge- bieden. De praktisch bruikbare kant van kar tografie krijgt voldoende aandacht. Het zorgen voor behoud en het actueel houden van kartografische kennis bin nen de nvk. In het kader van sponsorwerving is met esri Nederland overeengekomen, dat zij voor het jaar 2000 optreedt als hoofd- sponsor van de nvk. Er zijn voorbereidingen getroffen, om de oude NVK-website op Internet met in gang van het nieuwe millennium uit te breiden tot een site die Kartografie in Ne derland als centraal thema heeft. Daartoe werd 00k de domeinnaam www.karto- zooo-xxvi-3 grafie.nl vastgelegd. Het ITC is bereid ge- vonden het technisch beheer van de nieuwe Website uit te voeren, voor het inhoudelijke beheer zal een aparte web- redactie in het leven worden geroepen. Om ervoor te zorgen dat de kartografie- site inderdaad op 1 januari 2000 de lucht in kon, heeft een voorlopige redactie ge- zorgd voor een opzet en een basale vul- ling met informatie van de site. De ver- dere invulling en bijhouding zal in 2000 vanuit de nieuw te vormen redactie wor den gestruetureerd. Ontwikkeling ledental De stand van zaken met betrekking tot het ledental van de nvk per 31 december van 1999 is weergegeven in onderstaand overzicht. Over de gehele linie is de om- vang van de vereniging enigszins afgeno- men. Het PR-beleid is er o.a. op gericht om het ledental op alle fronten toe te la ten nemen. Het nieuwe millennium zal dit uitwijzen. A. Dijkstra-Ploos van Amstel NVK-publicaties in 1999 Het meest opvallend was in 1999 na- tuurlijk het nieuwe omslag van het Kar tografisch Tijdschrifi, ontworpen door Jan Schilder. We nemen aan dat u er inmid- dels allemaal aan gewend bent en het even mooi vindt als de redactie. Minder opvallend maar ingrijpender was het ver- trek van twee redactieleden. Maurice Damoiseaux heeft het lidmaatschap van de redactie verruild voor het voorzitter- schap van de nvk. In de vier jaar dat hij redactielid was heeft hij o.a. de planning Stand 3 I december I980 I996 I997 1998 I999 saldo 1999 Individuele leden 451 558 500 513 521 +8 Student-Ieden 46 71 41 -30 Institutionele leden 87 104 102 104 98 -6 Abonnementen 105 I4I 132 I 34 133 -I 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 Individueel+student tnstitutioneel □Abonnement 78

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 84