79 KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT verbeterd, de financien inzichtelijk en beheersbaar gemaakt en de serie Lands- dekkende overheidsbestanden gerealiseerd. Olev Koop is na een vergelijkbare perio- de gestopt met de serie Kartonetwaar- mee hij ons als het wäre de nieuwe eeuw al heeft binnengeloodst. Een nieuwe werkkring en de bijbehorende drukte maakten het hem onmogelijk de serie voort te zetten. Beide redacteuren zijn we zeer dankbaar voor hun bijdragen. En dat geldt natuurlijk ook voor de he- ren Kormoss en Brown die voor het KT ook het afgelopen jaar de Franse en En gelse samenvattingen van de artikelen verzorgd hebben. Barend Köbben ver- zorgde de rubriek Uit de Tijdschriften weer als vanouds. Eind 1999 is de redac- tie tijdelijk uitgebreid met de persoon van ir. Leen Murre van het Landelijk Sa- menwerkingsverband Gbkn, ter voorbe- reiding van een speciaal GBKN-nummer. De belangrijkste verandering in het afge lopen jaar was het opzetten van de Web site van de nvk met daarin ingebed de KT-site. Rob Hootsmans zorgde hiervoor en heeft het fraai en logisch vormgege- ven. Bijvoorbeeld met de rubriek 'Voor- uitblik', waarin de inhoud van de artike len in de körnende nummers wordt ge- schetst, maar ook met registers van boekbesprekingen, on-line te raadplegen rubrieken Uit de tijdschrifien en Agenda, overzichten van redactieleden en regio- correspondenten die men benaderen kan, evenals de rubriek Interactief. Op termijn - maar dat duurt nog wel totdat alle NVK-leden een Internetverbinding hebben - is het de bedoeling dat alle niet-vakinhoudelijke bijdragen alleen nog op het Internet worden opgenomen en dat het gedrukte KT alleen nog de vakinhoudelijke artikelen zal bevatten. Het lezen van lange teksten blijft name- lijk vervelend op het scherm. Wel kö rnen artikelen waarvoor dat nodig is, bij voorbeeld als ze over animatie gaan, in- tegraal op de Website. De ideeen hier- over zijn met name verwoord door ons oud-redactielid Corne van Elzakker. In 1999 heeft de redactie vaker dan ge- woonlijk vergaderd, mede in verband met deze Internetsite: zesmaal. Boven- dien was er begin 1999 veel te weinig ko- pij, hetgeen toen zorgen baarde. Die si- tuatie hoorde eind 1999 gelukkig tot het verleden. De verzending van het KT door drukker Cartoprint verliep in 1999 goed. In de redactie is de samenwerking met het NVK-bestuur verbeterd, mede door- dat de portefeuillehouder pr in het be- stuur, Albert Venemans, de redactiever- gaderingen bijwoonde. Er is, vooruitlo- 2000-XXV1-3 pend op de alv in 2000, een publicatie- commissie in het leven geroepen die ver- tegenwoordigers van de redactie van het KT, van de NVK-website en van de NVK publikatiereeks bijeen zal brengen voor een optimale afstemming tussen de ver- schillende verenigingsmedia. De KT-redactieraad is het eens geworden over een nieuwe taakomschrijving, mede vormgegeven door oud NVK-voorzitter Jan Piket: ze zal functioneren als klank- bord, advieslichaam, bewaker van de rode draad en van de kwaliteit, en met andere woorden dus fungeren als de kt- denktank, die een open 00g heeft voor nieuwe ontwikkelingen, in de gaten houdt of wel in de behoeften van de le- den wordt voorzien, en in het algemeen als Stimulans zal optreden. Alle vier nummers hadden kleurenbijla- gen; de rubriek Uit de Tijdschriften ver- scheen viermaal, van de rubriek Kartonet verscheen de - voorlopig - laatste afleve- ring. Er was een serie bijdragen die be- stond uit op het Nederlands-Duitse kar- tografencongres in Maastricht gepresen- teerde lezingen, die in KT 2000-1 afgeslo- ten wordt. Het iooe nummer van het KT (1999-4) was extra feestelijk vanwege de ruime aandacht, ook fotografisch, aan het Maastrichtse congres. Plannen voor 2000 De vier nummers die in 1999 versehenen waren, mede vanwege het beperkte bud- get, relatief dun; de eind 1999 door de nvk verworven Sponsoring (door esri) betekent dat we dergelijke zorgen in het jaar 2000 niet zullen hebben, er zijn per nummer ten minste 32 kleurenpagina's gegarandeerd! Het eerste nummer van 2000 wordt ge- wijd aan het afgelopen augustus in Otta wa gehouden iCA-congres, en u zult in- middels de 4 bijzondere bijlagen daarin (de Atlas van de Toekomst van de karto- grafen van Trouw) bewonderd hebben. Het tweede nummer herdenkt dat op 9 juli 1975, dus bijna 25 jaar geleden, per Koninklijk Besluit de gbkn werd inge- steld, de Grootschalige Basiskaart van Nederland. Met hulp van Leen Murre wordt hier een speciaal themanummer voor gereedgemaakt. Bijdragen hieruit zullen ook in Geodesia verschijnen, zodat de samenwerking met dit zusterblad weer wat wordt versterkt. Nummer 3 wordt als Gis-themanummer uitgebracht om aan te sluiten bij de Gis-dag die overal ter wereld op 15 november wordt georganiseerd. Begin februari 2000 orga- niseerde de NVK-werkgroep Onderwijs en Onderzoek voor het knag een dag over kaartvaardigheden, zoals ze in het aardrijkskunde-leerplan thans worden gevraagd. Bijdragen van die dag probe- ren we in het vierde nummer op te ne- men. De serie Landsdekkende bestanden van de overheid werd in 1999 afgesloten; voor het jaar 2000 is de serie Commerciele landsdekkende bestanden door Maurice Damoiseaux en Winifred Broeder ge'fni- tieerd. redactie KT Jaarverslag I 999 van de Werk- groep voor de Geschiedenis van de Kartografie In 1999 organiseerde de NVK-werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie (wgk) twee activiteiten. Op de eerste plaats was er tijdens het Duits-Neder- landse congres Kartografie zonder grenzen - dat van 17 tot en met 20 mei 1999 in Maastricht werd gehouden - een geza- menlijke bijeenkomst met de Duits- Zwitsers-Oostenrijkse werkgroep op het gebied van de historische kartografie. De belangstelling voor dit gebeuren was met slechts twintig personen wat aan de ma gere kant. In totaal werden vier Duitsta- lige lezingen gehouden, waarvan rwee door leden van de wgk. Prof.dr. G. Schilder bood een overzicht van het his- torisch-kartografisch onderzoek in verle den, heden en toekomst, terwijl drs. M. van Egmond inging op het lopende on derzoek naar de geschiedenis van het i8e- en I9e-eeuwse uitgevershuis Covens Mortier. Van Duitse zijde waren er voor- drachten van prof.dr. W. Scharfe over de historisch-kartografische stand van zaken in Duitsland en van drs. M. Heinz over het I8e-eeuwse uitgevershuis Homann. De tweede activiteit van de wgk in 1999 betrof de organisatie van een studiedag. Dit soort studiedagen is zo langzamer- hand een begrip geworden: een groeiend deelnemersveld, een immer gevarieerd programma en een onmiskenbaar plat- form voor de broodnodige contacten tussen professionele en niet-professione- le bewoners van de kartografenwereld. Ook op de twintigste studiedag in het bestaan van de wgk - gehouden in Rot terdam op 12 november 1999 - waren deze kenmerken weer volledig van toe- passing. Onder het overkoepelende the- ma De kartografie van Rotterdam en de eerste Nederlandse reizen overzee konden de bijna tachtig belangstellenden genie- ten van vier uiteenlopende lezingen, het bezoeken van een kaartcollectie en het bezichtigen van een tentoonstelling.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 85