I N.J. Bakker KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT zooo-xxvi-3 Impressie van de tentoonstelling in bet Maritiem Museum, bezocht tijdens de WGK-studiedag van 12 november 1999. (Foto: Marco van Egmond) De lezingen hadden 's ochtends plaats in het Gemeentearchief Rotterdam, tegen- woordig gehuisvest in een nieuw gebouw aan de Hofdijk nabij NS-station Hof plein. In de eerste lezing van de studie- dag ging P. Ratsma, voormalig hoofd van de topografisch-historische atlas in het Gemeentearchief Rotterdam, in op enkele plattegronden en prospecten van Rotterdam omstreeks 1600. De combi- natie kaart, prospect en stadsbeschrijving kwam aan het einde van de 16e eeuw in de Nederlanden in zwang. Naast het verspreiden van kennis van de desbe treffende stad werd hiermee een ideaal- beeld van de stad gepresenteerd. Ratsma gaf een treffend beeld van de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en van de idee- le betekenis van de plattegronden en prospecten voor propaganda-doeleinden. Na het verhaal van Ratsma, was het de beurt aan dr. C.J. Zandvliet. De mede- werker van het Rijksmuseum in Amster dam behandelde de vroege jaren van de Nederlandse overzeese kartografie. In zijn 'causerie' poneerde hij de Stelling dat de overzeese kartografie rond 1600 pas dan begrepen kan worden, als deze wordt ingebed in en gerelateerd aan de beeidende kunsten, de specifieke militai- re en economische situatie en de toege- paste wetenschap van die periode. Na de koffie sprak drs. J.C. Nix, conser- vator van de Atlas van Stolk, over kaar- ten van Rotterdam en overzee in zijn to pografisch-historische collectie. Hoewel zeker niet de grootste Rotterdamse kaartverzameling, bezit de Atlas van Stolk veel belangwekkend kaartmateri- aal. Zo heeft de atlas veel afbeeldingen van kaarten op prenten in beheer. Ook is het de trotse bezitter van de vroegst bekende Nederlandse atlas van historie- prenten. Het huidige verzamelbeleid is met name gericht op dit soort prenten. De laatste spreker van de studiedag was drs. S. de Meer, conservator scheepvaart tot 1850 bij het Maritiem Museum Rot terdam (voorheen Maritiem Museum 'Prins Hendrik'). Hij schilderde de ge- schiedenis van de kartografische collectie van het museum, dat dit jaar 125 jaar be- staat. Zonder dat sprake is van een echt verzamelbeleid, rieht het Maritiem Mu seum zieh vandaag de dag vooral op hy- drografisch kaartmateriaal. Na het lezingenprogramma werd de gele- genheid aangegrepen om de Caert- Thresoorprijs 1998 uit te reiken. Deze prijs van 1.000 gülden, die voor de twee- de keer in successie door prof.dr. G. Schilder werd overhandigd, is bedoeld voor het beste artikel in een bepaalde jaargang van het tijdschrift Caert-Thres- oor. De gelukkige winnaar was dit keer drs. A. de Zeeuw met zijn artikel 'Een zeldzame kaart van Gelderland met deco- ratieve randen, uitgegeven door Johannes Janssonius en Jodocus Hondius' {Caert- Thresoorvj (1998) nr. 4, pp. 85-92). 's Middags was er nog gelegenheid tot het bezoeken van de Atlas van Stolk in het monumentale Schielandshuis en het bezichtigen van de interessante tentoon stelling Om de gehele Wereldcloot - naar de Oost door de Straat van Magallanes in het Maritiem Museum. De lezingen, die in Rotterdam zijn ge presenteerd, zullen op niet al te lange termijn worden gepubliceerd in de NVK publikatiereeks. M. van Egmond De werkgroep Onderwijs en Onderzoek in 1999 In verband met het bekleden van de funetie van voorzitter van de nvk heeft Maurice Damoiseaux de werkgroep ver- laten. Als nieuw lid is aangetreden An- dras Wilscinszky, werkzaam bij Bureau Nieuwland te Wageningen. In 1999 heeft er een studiemiddag plaatsgevonden in het kader van het Ne- derlands-Duitse kartografencongres in Maastricht. Samen met de Arbeitskreis Aus- und Weiterbildung van het Deut sche Gesellschaft für Kartographie is een programma samengesteld. Een 20-tal Nederlandse en Duitse collega's heeft aan de studiemiddag deelgenomen. De volgende onderwerpen passeerden onder meer de revue: iTC-courses door Allan Brown (itc) 'Cartography in Gis'-courses door Martin Schlüter (ESRi-Nederland) Promap Thematische Kartographie door Barbara Sporer Voorst zijn de voorbereidingen getroffen voor de organisatie van een studiedag te- zamen met het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap februari 2000). Ter voorbereiding daarvan is door Ferjan Ormeling ook medewerking verleend aan een Workshop op de studie dag van het knag op 19 november 1999 onder de titel: Zin en onzin van kaart- vaardigheden. De werkgroep Kaartgebruik in 1999 Het afgelopen jaar was opnieuw een rüs tig jaar voor de werkgroep Kaartgebruik. De projectgroep Elektronische Atlassen, waarvan de doelstelling is het formule- ren van kwaliteitscriteria voor het beoor- delen van elektronische atlassen voor educatieve doeleinden, is wederom sla- pende gebleven. De vroegere resultaten van de project groep Fietskaarten, die in 1999 geen nieuwe activiteiten heeft ontplooid, zijn het afgelopen jaar wereldwijd toeganke- lijk gemaakt door het lid van de werk groep Kaartgebruik Willemijn Simon van Leeuwen middels een aantal webpa- gina's op het adres http://www. kartogra fie. nl!kaartgebruik/fietshome. html. De on- derzoeksresultaten van deze projectgroep zijn onder meer gebruikt bij de herzie- ning van de Kaart voor Vakantie en Vrije Tijd, 1:50.000 (zie hiervoor het artikel in Kartografisch Tijdschrift 2000.XXVI.1). 81

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 87