u a KARTOGRAFISCH TIJDSCHR1FT 2000-XXVI-3 £|9 |dil ^lew fio Comniurttator hiulp I» I ictskaailcn NaUcapo ^J*BaOkmarkt Location "r3 //www kaitogiafw nl/kaaitgebiuik/lwlshome html Project Group on Cycling Maps (of the NVK Working Group on Map tli#) Getting lost whilst cycling? You are IlOt the Ollly onel Therefore, a special Froject Group on Cycling Maps was establiihed in 1995 Ifyou want to react to these pages, or get in touoh with the Project Group, please contact Reofe v«) der. Schans 1# i DooumgN bona .-i-• Op een bijeenkomst van de werkgroep Kaartgebruik met de Arbeitskreis Karten nutzung van onze Duitse zustervereni- ging DGfic tijdens het Nederlands-Duitse Kartografiecongres in Maastricht presen- teerde Willemijn Simon van Leeuwen ook het eindverslag van de projectgroep Fietskaarten. Verder heeft die bijeen komst met de Arbeitskreis (tegenwoordig Kommission) Kartennutzung niet veel opgeleverd. In zijn presentatie over onze eigen werkgroep Kaartgebruik gaf onder- getekende in overweging om een geza- menlijke Duits-Nederlandse project groep in te stellen (op het gebied van bij- voorbeeld multimedia en kaartgebruik of het gebruik van kaarten op het Internet) of om een gezamenlijke kaartgebruik- website in te richten. De reactie van de Duitsers was echter dat zoiets zou moe- ten worden besproken in de najaarsver- gadering van de voltallige Arbeitskreis Kartennutzung. Nadien hebben we ech ter nooit meer iets van hen vernomen. Dat was jammer, want het idee was om, met de Duits-Nederlandse samenwer- king als uitgangspunt, in Ottawa een concreet voorstel te doen voor een pro jectgroep van de nieuwe iCA-commissie Maps and the Internet. Ondergetekende was gevraagd om op een van de oprich- tingsvergaderingen van die nieuwe ica- commissie (zie het afzonderlijke jaarver- slag daarvan eiders in dit nummer) een presentatie te houden over de organisa- tievorm van de Nederlandse werkgroep Kaartgebruik en over de ideeen die er hier bestaan over het onderzoek naar het gebruik van kaarten op het Internet. Met succes, want er zal naar worden ge- streefd om het systeem van verschillende projectgroepen, die zieh moeten gaan bezighouden met de afzonderlijke 'Terms of Reference', ook te gaan toe- passen in de nieuwe ICA-commissie. Er worden nu plannen ontwikkeld om een Nederlandse projectgroep Gebruik van Kaarten op het Internet van de werk groep Kaartgebruik in te stellen, die dan zou kunnen gaan samenwerken met een bijvoorbeeld in West-Europa gesitueerde internationale projectgroep van de ica- commissie. Belangstellenden worden hierbij van harte uitgenodigd om aan het werk van deze projectgroepen deel te nemen. Meldt u aan bij ondergetekende! C.P.J.M. van Elzakker De werkgroep Nieuwe Visualisatie Technologie in 1999 Nadat gedurende het jaar twee werk- groepleden bedankten, Maurice Damoi- seaux omdat hij voorzitter van de nvk was geworden en Robert Kuenders van- wege drukke werkzaamheden, zijn een tweetal nieuwe leden aangezocht. De werkgroep Nieuwe Visualisatie Techno logie (nvt) bestond daardoor eind 1999 uit de volgende leden: Barend Köbben (voorzitter), Andre van der Veen (secreta- ris), Henri Aalders, Marc Bei, Olev Koop, Chiel Stroeven en Mustafa Yaman. De werkgroep is in 1999 negen maal bij- een geweest. Drie hoofdonderwerpen vroegen onze aandacht: het National Re portde themadag en de Website. Er is veel werk besteed aan de opzet van een National Report ten behoeve van de iCA-conferentie in augustus 1999 in Ot tawa. Van het oorspronkelijke idee van een cd-rom is afgestapt, omdat dit te veel tijdsinvestering vroeg en ook omdat het financieel moeilijk haalbaar leek. In plaats daarvan is een database vervaar- digd met een (beperkt) overzicht van be- drijven en instellingen in Nederland die kartografische zaken doen en die een webpagina onderhouden. Deze is aange- kondigd op de iCA-conferentie in Otta wa door middel van kleurige visitekaart- jes en is tijdens en na de conferentie goed bezocht. Het is de bedoeling deze database verder uit te breiden, zodat een overzicht ontstaat van alle bedrijven en instellingen die in Nederland 'kartogra- fisch bezig zijn'. Dit ten behoeve van de rubriek actief in de Kartografie van de nieuwe Website Kartografie in Nederland www. kartografie. nl). De themadag 1999 werd gehouden op 2 december op het Universiteitscentrum De Uithof in Utrecht. Onder het motto GIS in het Web probeerden we inzicht te geven in de mogelijkheden en moeilijk- heden van het Internet om geo-informa- tie te verspreiden en lieten we zien hoe daar in de praktijk mee is omgegaan. Daartoe gaven 8 sprekers, waarvan 1 uit Zwitserland hun visie. Met een kleine 80 bezoekers was de dag een succes te noe- men. Het werk aan Internet betrof het partici- peren in de nieuwe opzet van de Website Kartografie in Nederland. Daarnaast was er op 14 oktober nog een körte Works hop ten behoeve van de medewerkers aan de site georganiseerd op het ITC. Een belangrijk resultaat van die dag was dat er nu een 'webredactie' is geformeerd, die de coördinatie van de Website heeft overgenomen van de nvt (wat overigens altijd alleen officieus een onderdeel van de NVT-werkzaamheden is geweest). Verder heeft namens de werkgroep Ba rend Köbben een Kernkatern Nieuwe vi- sualisatietechnieken geschreven en heeft Olev Koop de rubriek KartoNET voor het Kartografisch Tijdschrifi verzorgd. B.J. Köbben jaarverslagen ICA 1999 ICA-secretariaat Ferjan Ormeling is in augustus 1999, op voordracht van de nvk, gekozen als Se- cretary-General en Treasurer van de ica. Hij ontvangt voor de hieruit voortvloei- ende werkzaamheden en reizen een on- dersteuning ad f 1500,- per jaar van de nvk. Sedert augustus jl. heeft hij een Website van de ica georganiseerd (Ton Markus van het Kartlab, Universiteit Utrecht is de Webmaster), een eerste ver- gadering van het iCA-bestuur belegd in Utrecht en Enschede, en een adresboek van de ica gerealiseerd, dat als nummer van de NVKpublikatiereeks over de hele wereld gedistribueerd zal worden. De Website van de ica www.icaci.org informeert over iCA-activiteiten, publica- 82

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 88