KARTOGRAFISCH TIJDSCHR1FT ties, commissies en over körnende karto- grafische manifestaties. Vanuit de Web site kan men doorlinken naar de natio nale kartografische organisaties. Tijdens de eerste bestuursvergadering van het iCA-bestuur in december 1999 werd o.a. gastvrijheid verleend door het itc. Maartje Mikx verzorgde daar een presentatie over haar onderzoek t.b.v. een pr-strategie voor de kartografie, Maurice Damoiseaux bracht de verschil- lende activiteiten van de nvk voor het voetlicht, en Menno-Jan Kraak en Cornd van Elzakker zorgden voor een presentatie over het itc. Op de bestuurs vergadering zelf werd vooral bepaald hoeveel geld de verschillende commissies van de ica voor hun activiteiten zouden moeten krijgen, en hoe die activiteiten op elkaar afgestemd moeten worden. In het iCA-adresboek zijn - net als op de Website - de adressen van alle lidstaten, commissies, bestuursleden e.d. vermeld, evenals de Statuten en andere voorschrif- ten voor het reilen en Zeilen van de ica, haar publicatie-activiteiten, conferenties, prijsvragen en commissies. Het ica- adresboek wordt aan geinteresseerden op aanvraag toegestuurd. F.], Ormeling De ICA-commissie Map Production (CMP) in 1999 Per 31 december 1999 werd de commissie Kaartproductie (Commission on Map Production, cmp) ondersteund door zo'n 40 leden. Dat is een hoog aantal maar we kennen in de commissie een onderscheid tussen lid en corresponde- rend lid. Verreweg het meeste werk wordt verricht door de leden waarvan er 15 actief zijn in de commissie. Je kan je afvragen wat dan de functie van de corresponderende leden is, of an ders gesteld: heeft het zin om correspon derende leden te hebben? Het heeft wel degelijk nut. Allereerst voor de commis sie zelf. Deze leden zorgen ervoor dat in- formatie, die anders moeilijk of geheel niet doorgesluisd wordt, meestal op de juiste plekken terechtkomt in de be treffende landen of regio's. Verder ontvangen de instituten/Ianden, waar deze personen vandaan komen, de benodigde informatie. Op andere manie- ren is dit veel lastiger. Veelal komt infor matie op de verkeerde bureaus terecht. Het jaar 1999 werd vanzelfsprekend ge- domineerd door de grote iCA-conferentie in Ottawa, Canada. Een geweidig groot aantal bezoekers werden getrakteerd op een perfect georganiseerd evenement. De commissie Kaartproductie heeft daar mede van geprofiteerd. Veel contacten werden gelegd en dankzij de internatio nale diversiteit van de deelnemers heeft cmp de mogelijkheid gehad te kunnen spreken met organisaties die cmp nog niet hebben kunnen benaderen. cmp heeft zieh vooral bezig gehouden met het presenteren van verschillende papers, het deelnemen aan discussies binnen kleinere sessies en excursies, en het tot een goed einde brengen van de onderdelen zoals in de 'Terms of Refe- rence' (1995-1999) staan vermeld. Publicaties zijn er niet afzonderlijk ge- weest maar in de 'proeeedings' van Otta wa zijn wel de papers gereprodueeerd op de cd-rom. Gelukkig begint er schot te komen in het Compendium of Cartographic Tech- niques en 00k is een flink deel van een publicatie gereed met als onderwerp de processtroomdiagrammen voor produc- ties. "De laatste moet dit jaar gepubli- ceerd worden, en m.b.t. het compendi um hopen we het manuscript te comple- teren. Dat laatste is een lastige klus daar we zijn hierbij afhankelijk zijn van de medewerking van anderen. Voor de körnende vier jaar zijn de nieu- we 'Terms of Reference' voor de cmp in het kort Extend Production Management knowledge in economics, planning and organizing, cost calculations, gui- delines for production, quality assu- rance and control. Complete publications: Compendium of Cartographic Techniques, Flow Charting - Tools for Managing and Education, Surveys of Software and hardware. Investigate (new) Channels for publica- tion with emphasis on technical, ma- nagerial and financial aspects. This in- cludes also map Publishing. Amongst all matters like Printing-on-demand- Webpublishing and Archiving should be researched. Verder gaat de homepage van de com missie een dezer dagen in de lucht. Deze zal zeker nog niet compleet zijn, maar het begin is er. Opzet en aanvulling wordt door onze Noorse vertegenwoor- diger verzorgd. cmp heeft met de commissie 'Education and Training' afgesproken verder te wil len gaan met de organisatie van geza- menlijke seminars en Workshops en een zooo-xxvi-3 eerste resultaat zal een activiteit in Cuba in mei 2000 zijn. J.F.M. van der Steen De ICA Standing Commission on Education and Training (CET) in 1999 In de periode mei 1999 - augustus 1999 zijn in de commissie Education and Training de nieuwe 'Terms of Referen ce' voor de periode 1999-2003 voorbe- reid. Het gaat hier om het opzetten van een cursus kartografie op het Internet, zodat iedereen met Internet er toegang toe heeft. Dat heeft dan een groter be- reik dan eventuele leerboeken. Daarnaast is gepartieipeerd in het vijfde Intercarto-congres in Jakoetsk. De com missie heeft daar een sessie over karto- grafie-opleiding voor Gis-operators geor ganiseerd. In augustus, op het iCA-congres in Otta wa, werden in een open sessie van de commissie voordrachten gehouden over Internet-cursussen in het kader van 'dis- tance education' en over 'continuing education': welk programma moeten we opzetten voor praktische kartografen om bij te blijven in deze tijd van snelle ont- wikkelingen? Tevens is in Ottawa het voorzitterschap van de commissie door Ferjan Ormeling overgedragen aan Vladimir Tikunov uit Rusland. Ormeling heeft de commissie 12 jaar geleid, aanvankelijk samen met Richard Dahlberg uit de Verenigde Sta- ten en later met Roger Anson uit Groot- Brittannie als vice-voorzitter. De vertegenwoordiging vanuit Neder- land in deze commissie is nu overgeno- men door Allan Brown van het ITC. F.], Ormeling Van ICA-commissie Map Use naar ICA-commissie Maps and the Internet in 1999 Zoals in het jaarverslag over 1998 al min of meer was aangekondigd, is de ica- commissie Map Use tijdens de Algeme- ne Ledenvergadering van de Internatio nale Kartografische Vereniging in augus tus 1999 in Ottawa opgeheven. De reden was zeker niet dat het onderwerp kaart- gebruik van minder belang werd geacht. Integendeel! De commissie Map Use was echter in de periode 1995-1999 niet erg produetief geweest. En dat kwam vooral omdat de commissieleden op ver schillende golflengten zaten en 00k om- 83

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 89