Kartografisch Tijdschrift j aargang XXVI verschijnt vier maal I per jaar in een oplage van 900 exemplaren nummer 3 kartografisch tijdschrift uitgave van de nederlandse vereniging voor kartografie 3© J.H.R. van der Schuit J. Osinga 83 Jaarverslagen ica 1999 KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2OOO-XXVI-3 2000 ISSN O167-5788 ISSN 0167-5788 Redactie prof.dr. F.J. Ormeling, Zeist, voorzitter mw. drs. A. Altena, Wilgeroos 4, 9285 lm Buitenpost, secretaris [e] annemieke.altena@woiters.nl mw. drs. C.A. Blok, Enschede mw. drs. W.H. Broeder, Rotterdam dr. ir. R.M. Hootsmans, Oss dr. P. C.J. van der Krogt, Delft mg. P.C. Kuenen, Breda Chr.], Snabilie, Duivendrecht Redactieraad prof.dr. F. Depuydt, Linden (B.) drs. C.P.J.M. van Elzakker, Enschede drs. P. W. Geudeke, Emmen A.J. Karsten, Enschede prof.dr.ir. C. Koeman, De Bilt prof.dr. J.J.C. Piket, Nijmegen Internet Kartografie in Nedetiand http://www. kartografie. nl Kartografisch Tijdschrift http://www. kartografie. nl/kt Omslag, typografie en druk Omslagontwerp: Jan Schilder, Kampen DTP: KartLah - FRW- UU - Margot Stoete Druk: CartoprintDen Haag Het Kartografisch Tijdschrift is de voortzet- ting van Kaartbulletin en Kartografie, Mede- delingen van de Kartografische Sectie van het KNAG, en verschijnt 4X per jaar. Abonne menten zijn inbegrepen in het lidmaat- schapsgeld van de Nederlandse Vereniging voor Kartografie: persoonlijke leden 65,- (buitenland 115,-), Studenten 40,-, insti- tutionele leden f 165,- (buitenland 165,-). Losse abonnementen 115,- (buitenland f 170,-); losse nummers 15,-. Verzoeke alle kopij, recensie-exemplaren enz. te zenden aan het redactiesecretariaat: Wilgeroos 4, 9285 lm Buitenpost [e] annemieke.altena@wolters.nl Aanwijzingen voor auteurs zijn op verzoek bij het redactiesecretariaat verkrijgbaar. Voor opgave van adreswijzigingen, voor abonnementen en losse nummers, alsmede voor losse nummers van de oude tijdschrif- ten wende men zieh tot het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Kartografie: Paletsingel 118, 2718 ns Zoetermeer [e] nvk@dijkstraholding.nl Het overnemen of vermenigvuldigen van artikelen is slechts geoorloofd na schriftelijke toestemming van de redactie. 4 Van de redactie Artikelen 5 HJ. Schölten Buurman Geschiedenis en ontwikkeling van gis in Nederland en Europa I S M.A. Damoiseaux De nvk op het Gis-pad I 5 A.K. Bregt R. van Lammeren 30 jaar gis in Wageningen 3 3 M.A. Damoiseaux efi B.A. Venemans gis bij Rijkswaterstaat Ups en Downs van 20 jaar gis bij de Rijksplanologische Dienst 35 R.C. Kuenen J h. Hoogerwerf Bodem-Gis bij Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland 41 W. van Deursen De ontwikkeling en toepassing van ontwerpGls 4® M. Bruinsma Het Actueel Hoogtebestand Nederland (ahn) (met bijlage) 47 B.J. Köbben E. Mac Gillavry Gis in het Web: hoe werkt het? 53 A. Neumann D. Richard Internetatlas van Zwitserland I W.H.]. van Eck C.A. de Kuijper De kaart op straat - met Internet en mobiele technologie 5 Besprekingen Interactief 7 3 Algemene Ledenvergadering 77 Jaarverslagen nvk 1999 85 Berichten 8 7 Netwerk 88 Verslagen 8© Aankondigingen 9© Agenda I Uit de tijdschriften 14« 3 9 De kaart op straat Losse kaartbijlage Amsterdam (ahn met luchtfoto) 3

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 9