~E3 3 Commission on Maps and the Internet KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT ZOOO-XXVI-3 dat de kaartgebruikers zelf niet bij het werk van de commissie betrokken wa ren. Het afgelopen jaar werd er dan 00k wei nig meer gedaan door de oude commis sie. Maar aan het begin van het jaar 1999 werden al wel de eerste initiatieven ge- nomen om een nieuwe iCA-commissie Maps and the Internet in te stellen, die dan zou moeten worden beschouwd als de voortzetting van de commissie Map Use. Dit was logischer dan dat het op het eerste gezicht lijkt, omdat de voorde- len van het Internet als 'drager' van kaarten vooral ten goede komen aan de gebruiker en omdat de voorgestelde ta- ken van de nieuwe commissie voor het merendeel dan 00k gericht waren op het gebruik en de gebruiker van kaarten op het Internet. Dit möge blijken uit het volgende overzicht van taken ('Terms of Reference') die de nieuwe commissie of- ficieel op de Algemene Ledenvergade- ring zijn toebedeeld voor de periode 1999-2003: Aandacht richten op de verspreiding van kaarten en ruimtelijke data mid- dels gedistribueerde elektronische net werken. (Product: tijdschriftartikelen en webpagina's.) Onderzoeken van Internet-kaartge- bruik en projecteren van toekomstige groeigebieden. (Product: mondeling of gepubliceerd rapport.) Onderzoeken van problemen van web- kaartgebruikers om beter tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van die gebruikers. (Product: mondeling of gepubliceerd rapport.) Bevorderen van de uitwisseling van in- formatie over effectieve Internet-karto- grafie voor een internationaal publiek. Samenwerking/coördinatie met de ICA-commissie Visualization and Vir tual Environments. (Product: Work shop^) en webpagina's.) Verbeteren van de toegankelijkheid van kaarten voor de gebruiker door het onderzoeken van de mogelijkheden van metadata van Internet-kaarten. (Product: materiaal om te gebruiken in Workshop (s).) Bevorderen van het onderricht in Internet-kartografie door middel van samenwerking coördinatie met ande re iCA-commissies (Education and Training; Cartography and Children; National and Regional Atlases). (Pro duct: materiaal om te gebruiken in workshop(s).) Met het 00g op deze lijst van taken was het dan 00k niet meer dan logisch dat in de drukbezochte oprichtingsvergaderin- gen unaniem de nieuwe naam Internet Map Use voor de commissie werd aan- vaard. Map Use (nu 00k in de moderne zin, waarbij de gebruiker zelf 00k zijn ei gen kaarten kan genereren) werd daarbij gezien als de blijvende waarde voor de toekomst en Internet misschien alleen maar als tijdelijke factor. In een politiek steekspel op de laatste Algemene Leden- vergadering werd niettemin toch geko- zen voor de naam Maps and the Inter net. Vooral Nederland maakte zieh in die vergadering nog wel sterk voor het behoud van de aanduiding Map Use in de naam, omdat dat samen met de na- men van de andere commissies bijvoor- beeld direct duidelijk maakt aan de bui- tenwacht wat de conceptuele hoekstenen zijn van het werk in de ica. Maar de po litiek van de 'binnenwacht' werd kenne- lijk belangrijker geacht. Maar van groter belang dan de naamge- ving is natuurlijk wat de commissie gaat doen. Uitgaande van de 'Terms of Refe rence' zijn voor het jaar 2000 al de vol gende activiteiten gepland: Mede-organiseren van een Workshop aan de Universiteit van München, Duitsland (maart) Bijdragen aan de Kaartdagen-conferen- tie in Göteborg, Zweden (29-31 maart) Mede-organiseren van een eendaags symposium over Kaarten en bet Inter net in samenwerking met de North American Cartographic Information Society (nacis) in Knoxville, Tennes see (vs) (11 oktober) en bijdragen aan Workshops in het kader van de jaarlijk- se bijeenkomst van nacis (12-15 Okto ber). Er wordt naar gestreefd om tij- dens deze evenementen 00k te komen tot de instelling van verschillende pro- jectgroepen, die zieh binnen de com missie zullen gaan bezighouden met de afzonderlijke 'Terms of Reference'. Bovendien wordt er gedacht aan het vullen van een speciaal nummer van het tijdschrift Cartographic Perspectives op basis van de papers die in Knoxville worden gepresenteerd. Nadere informatie over deze activiteiten kan worden verkregen via het ww- adres van de nieuwe commissie: http: llmaps. unomaha. edulicalmaps&internetl. Voorzitter van de nieuwe commissie is Michael Peterson van de University of Nebraska in Omaha in de Verenigde Staten en vice-voorzitter is Georg Gärt ner van de Technische Universiteit Wien in Oostenrijk. Ondergetekende is de Nederlandse vertegenwoordiger. C.P.J.M. van Elzakker De ICA-commissie Marine Cartography in 1999 Het jaar 1999 was weer een druk jaar voor de ICA-commissie Marine Cartogra phy met twee internationale activiteiten. Heiaas was ik als corresponderend lid ditmaal niet in de gelegenheid hieraan deel te nemen. Daarom is dit verslag ge- baseerd op de schriftelijke bronnen hier- over. Van 14 t/m 21 augustus 1999 vond het I9e iCA-congres in Ottawa, Canada, plaats. Er zijn daar lezingen-sessies ge- houden over 'Nautical Charting' en over - International Lartographic Association: Lommission on Maps and the Internet - Netscape File Edit View Go Comrriunicatof Help B ookrnarks Location: j http: //maps. unomaha. edu/ica/maps&intemet/ ICA ÄcT international Cartographic Association Commission on Maps and the Internet Document: Done The Internet is helping to redehne how maps are used. No longer restricted to paper, maps are now transmitted almost instantly and delivered to the user in a ffaction of the time required to distribute maps on paper. They are viewed in a more timely fashion. Weather maps, for example, are updated continuously throughout the day. Most importantly, maps on the Internet are more interactive. They are aecessed through a hyperlinking strueture that makes it possible to engage the map user on a higher-level than is possible with a map on paper. Finally, the Internet is making it possible to more easily distribute different kinds of cartographic displays such as animations. The Internet presents the map user with both a faster method of map distribution and different forms of mapping. Maps are an important source of Information ffom which people form their impressions ab out places and distributions. Each map is a view of the earth that affects the way we think about the wnrlr! Our thrmoht« ahniit the snace tn which we live anrl 84

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 90