m. International Cartographlc Association Äci Commission on Visualization and Virtual Environments Welcome M.J. Kraak KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 'Marine, Navigation, and Charting', er was een aparte tentoonstelling over ma- riene kartografie van het iho (Interna tional Hydrographie Organisation) en er is een werkgroepbijeenkomst gehouden. Ook zijn hier de 'Terms of Reference' (in goed Nederlands: de missie) vastge- steld voor de commissie 'Marine Carto graphy'. Hoofdpunten hierin zijn: pro- motie van de mariene kartografie en het bevorderen van publicaties hierover, met name op het gebied van de Coastal Zone. Voor belangstellenden is de volle- dige tekst van de 'Terms of Reference' bij ondergetekende verkrijgbaar. Van 9 t/m n September 1999 is het Sym posium CoastGis'99 gehouden in Brest, Frankrijk. Dit had als motto: New advan- ces in integrated coastal management. Loca- tie was het ifremer (Institut Francis de Recherche pour l'Exploitation de la Mer). De proeeedings zijn tijdens het Symposi um uitgereikt aan de 180 deelnemers. De 25 beste papers worden bovendien opge- nomen in een iFREMER-publicatie. Volgens planning wordt CoastGis'oi in 2001 in Canada gehouden. En Coast- Gis'03 komt mogelijk in Durban, Zuid- Afrika, in aansluiting op het iCA-congres aldaar in 2003. M.A. Damoiseaux De ICA Commision on Visualiza- tion and Virtual Environments in 1999 Niet onverwacht heeft het ICA-congres dat in 1999 in Ottawa, Canada, plaats- 2000-XXV1-3 vond een Stempel gezet op de activitei- ten van de commissie. Tijdens het congres is gerapporteerd over de activiteiten van de laatste vier jaar en zijn de plannen voor de volgende vier jaar gepresenteerd. Deze tijdens het congres goedgekeurde plannen omvatten onder andere een naamswijziging van de commissie. De volledige naam is nu Commision on Visualization and Vir tual Environments. De nieuwe 'Terms of Reference' kunnen gevonden worden op de Website van de commissie: http://www.geovista.psu.edu/icavis/. Tijdens het verslagjaar zijn twee publi caties als resultaat van de commissie-ac- tiviteiten versehenen. Het betrof een speciaal themanummer van het Interna tional Journal of Geographical Information Sciences (vol. 14, nr. 4, 1999). Dit num- mer getiteld 'Visualization for explora- tion of spatial data' bevat een tiental ar- tikelen die de laatste ontwikkelingen beschrijven op het gebied van kartografi- sche visualisatie. De tweede publicatie betrof een speciaal nummer van het Amerikaanse kartografische tijdschrift Cartography and Geographical Informa tion Systems (vol. 26. nr. 2, 1999). Dit nummer verscheen onder de titel 'Dealing with Time' en bevat een zestal bijdragen die een kartografische blik op de temporale representatie van ruimtelij- ke gegevens geven. Aansluitend aan het congres in Ottawa kwam de commissie voor twee dagen bijeen om de research-agenda voor de 1WM Overvlew Rublicattons Projects Research Agenda Members Meetings Resources Contaci Commission Chalr Alan MacEachren Co-Chalr Menno-Jan Kraak The natura of maps and of their use in seience and society is in the midst of remarkable change - change that is stimulated by a combmation of new scientific and societal needs for georeferenced Information and rapidly evolving technologies that can provide that Information in innovative ways. A key issue at the heart of this change is the concept of visualization. Cartography has always been about visualization - in the sense of making aspects of our world visible. körnende vier jaar te bespreken. Als eindproduet van deze bijeenkomst zul- len vier zogenaamde white papers ver- schijnen die de stand van zaken en de onderzoeksvragen op een viertal deelge- bieden van de commissie-activiteiten be spreken. Het betreft 'Interface design and interactivity', 'Cognitive issues', Database-visualization-geocomputation integration' en 'Representation'. De pa pers zullen tijdens de volgende bijeen komst van de commissie in Australie in het voorjaar van 2000 worden afgerond. berichten Reorganisatie voltooid bij de Topografische Dienst Het waarom In de afgelopen jaren hebben er bij de Topografische Dienst regelmatig wijzi- gingen en kleine aanpassingen in de or- ganisatie plaatsgevonden als gevolg van ontwikkelingen in het productieproces. Het was dus de hoogste tijd om deze wij- zigingen vast te ieggen en in een nieuwe organisatiestruetuur onder te brengen. Deze nieuwe organisatiestruetuur geeft ten eerste meer duidelijkheid naar het personeel toe. Maar daarnaast geeft een modern en goed georganiseerd bedrijf meer mogelijkheden bij een eventuele plaatsing buiten het ministerie van De- fensie en helderheid in de besprekingen met een fusiepartner. Het plan In J999 is begonnen met het maken van een plan voor de nieuwe organisatie waaraan vier uitgangspunten ten grond- slag lagen. 1. De Topografische Dienst gaat zieh meer richten op de klanten. 2. De opdeling van de productie-afdelin- gen topografie en kartografie moet verdwijnen. 3. Aandacht voor de beheerstaken bin nen de afdeling ict naast het ontwik- kelen van Software. 4. Lange termijn beleidsontwikkeling door een nieuwe afdeling onderzoek en ontwikkeling. Naast deze uitgangspunten was er echter nog de randvoorwaarde dat de gehele re organisatie geen overschrijding van het huidige budget mocht opleveren. De uitvoering Nadat het reorganisatieplan gereed was kon worden begonnen met de invulling van de nieuwe funeties en afdelingen. De directeur had tijdens de informatiebijeen- 85

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 91