KARTOGRAWSCH TIJDSCHRJFT lOOO-XXVI-3 Staand van links naar rechts: Toon van Raosmalen, Aart Jan Klijnjan, Frits Smit en Hans van der Linde. En zittend Henk Roggen en Bert Kolk. Sander Gerritsen was bij het maken van deze foto niet aanwezig. (Foto: Harry van der Veen, TDN). komsten het personeel toegezegd dat er voor iedereen een plaats gevonden zou worden in de nieuwe organisatie. Er volg- de een belangstellingsregistratie waarbij personeelsleden hun interesse in nieuwe funeties kenbaar konden maken. Aller- eerst werden de sleutelfuneties ingevuld waarna ook voor de overige vacatures tes ten en gesprekken plaatsvonden welke de benodigde kandidaten opleverden. De invulling Klanten kunnen vanaf nu terecht bij de nieuwe afdeling Marketing &C Ver- koop. De adjunct-directeur Hans van der Linde blijft verantwoordelijk voor de marketing en verkoop. En een ingerichte servicedesk tezamen met enkele relatiebeheerders, onder leiding van Haieo van der Vegt, zal voor de dienstverlening aan de klanten gaan zorgdragen. Alle productie-activiteiten binnen de Topografische Dienst vallen nu onder de gei'ntegreerde afdeling Productie onder leiding van Aart Jan Klijnjan. Toon van Roosmalen heeft als nieuw hoofd ict de taak op zieh genomen om binnen de afdeling ict alle beheerstaken op te zetten volgens de iTiL-methodiek en gaat leiding geven aan de praktische uitvoering van alle werkzaamheden binnen deze afdeling. De nieuwe afdeling Onderzoek Ont- wikkeling zal zieh onder leiding van Bert Kolk gaan verdiepen in alle ont- wikkelingen in produetiemethoden en - technieken zodat hieruit het beleid van de Topografische Dienst voor de länge re termijn kan worden ontwikkeld. Alle afdelingen worden geleid door Frits Smit, vorig jaar als interim-direc- teur aangesteld na het vertrek van Pe ter Geudeke; terzijde gestaan door Sander Gerritsen voor de economische en algemene zaken en Henk Roggen voor de personeelszaken. De huidige Topografische Dienst Toeval of niet maar tijdens de reorgani- satie is ook het gebouw van de Topogra fische Dienst geheel onderhanden geno men. Bijna een jaar lang werd er gebro- ken, gebouwd, geschilderd en opnieuw ingericht. In de ontvangsthal van de Topografische Dienst (verfraaid met Nederland in lino- leum uitgesneden) is de foto genomen van het nieuwe Management Team. Het resultaat Alle nieuwe afdelingen en secties zijn nu volledig ingericht en de nieuwe funeties zijn bemand. De Topografische Dienst is geheel ver- nieuwd en klaar voor de toekomst. A. Dortland Geografie 2000: Strijd om de Ruimte Congres Op 2 en 3 november 2.000 organiseert het Koninklijk Nederlands Aardrijks- kundig Genootschap (knag) samen met de Afdeling Geografie en Planologie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) een tweedaags congres en een tentoon- stelling rondom het thema Strijd om de ruimte. Het congres vindt op donderdag plaats in de Aula van de Universiteit van Amsterdam en op vrijdag bij de Afdeling Geografie en Planologie, Nieuwe Prin- sengracht 130 te Amsterdam. Via lezin- gen, discussies, Workshops, excursies en een afsluitend debat wordt de Strijd om de ruimte belicht vanuit een geografiseh perspectief. De breedte van de geografie zal volledig tot zijn recht komen doordat het thema steeds vanuit drie invalshoe- ken wordt belicht, namelijk: Water, Grondgebied en Stad. De zichtbare strijd om de ruimte in en rond Amsterdam Staat centraal tijdens vier excursies die zowel op donderdag als op vrijdag wor den aangeboden. Het programma op donderdag is gericht op een breed publiek dat gei'nteresseerd is in geografische dimensies van de Strijd om de ruimte. Naast wetenschappelijke inzichten is er aandacht voor politiek- maatschappelijke aspecten door sprekers als mr. Hans van den Broek, voorzitter Instituut Clingendael en oud-commissa- ris van de Europese Unie, en mr. Schelto Patijn, burgemeester van Amsterdam. Het programma op vrijdag is gericht op onderzoekers, beleidsmakers, bestuur- ders, docenten aardrijkskunde en andere geografen die de deelthema's in de diep- te willen verkennen T entoonstelling Aansluitend bij het congres wordt de ten- toonstelling Strijd om de ruimte in kaart georganiseerd, die vanaf 2 november tot 20 december 2000 in de tentoonstellings- zaal van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Singel 425, te bezoeken is. Voor het onderwijsveld worden bij de tentoonstelling gedurende twee maanden rondleidingen aangeboden, Essay-wedstrijd Om een breed publiek te betrekken in de discussie over de Strijd om de Ruimte wordt in samenwerking met NRC Han- delsblad een essay-wedstrijd georgani seerd. Op de Website van het knag (www.knag.nl) wordt een aantal Stellin gen en essays gepresenteerd waarop u vöör 6 oktober kunt reageren. Een selee- tie uit de beste inzendingen wordt gepu- bliceerd in NRC Handelsblad van 28 Ok tober, de zaterdageditie voorafgaand aan het congres. Inschrijving Gei'nteresseerd? Bei het knag voor de in- schrijvingsbrochure: tel. 030 - 253 40 56 of meldt u aan via de Website van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap: www.knag.nl. 86

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 92