4 k I *j l I L m 1 M 1 Ii 1*- w KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2000-XXVI-3 netwerk Prijs voor Jan Smits Een Amerikaanse jury heeft de prijs voor de beste bijdrage aan jaargang 27 (1999) van het Amerikaanse tijdschrift Catalog- ing Classification Quarterly ex aequo toegekend aan de bijdragen 'Cataloging aerial photographs' en 'Spatial metadata: an international survey on clearinghou- ses and infrastructures', het laatste van de hand van Jan Smits, werkzaam bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, De prijs ad us$ 500,- wordt tussen beide auteurs gedeeld. I ASSESSMEN! ano visualisation OF UNCERTA1NTY IN REMOTE SENSINC LAND COVER CLASSIFICATION» F.], Ormeling Promotie Frans van der Wel Op vrijdag 31 maart 2000 is Frans van der Wel gepromoveerd op het proef- schrift Assessment and Visualisation of Uncertainty in Remote Sensing Land Co ver Classifications. In het Academiege- bouw van de Universiteit Utrecht verde- digde hij zieh met goed gevolg in aanwe- zigheid van familie, vele kennissen en (oud-)collega's. Zijn promotoren waren prof. F.J, Ormeling van de Universiteit Utrecht en prof. N.J. Mulder van de Universiteit Twente. Vanaf zijn afstuderen tot medio 1996 werkte Frans aan het onderliggende on- derzoek, waarin de nadruk lag op de meerwaarde die in classificaties van re- mote-sensing-gegevens schuilt, de karto- grafische mogelijkheden om deze meer waarde te visualiseren en de ondersteu- nende rol die gis daarbij als gegevens- verwerkende technologie speelt. Dit onderzoek initieerde financiering vanuit de Beleidscommissie Remote Sensing (bcrs) in de vorm van het camotius- project. In 1996 werd besloten de onder- zoeksresultaten te verwerken in de vorm van een dissertatie. Dit heeft Frans op een bewonderenswaardige manier weten te combineren met zijn nieuwe werk- zaamheden als onderzoeker bij het knmi, waar hij sinds begin 1997 de integratie van gis in de meteorologie coördineert. Het acroniem camotius was al vanaf het prille begin een weloverwogen keuze: naast de Latijnse naam van ene Giovan ni Francesco (aha! nog een Frans...) Ca- mocio - een 16e eeuwse kartograaf uit Venetie -, bedacht Frans dat de letters toevallig 00k nog de afkorting van zijn intenties vormden: Cartography Assisted MOnitoring - Towards an Interactive User-friendly System! rekening van de (on)zekerheid in de uit- eindelijke classificatie. Tevens kan deze informatie dienen om de onzekerheid te- rug te dringen, door deze weer in te zet- ten als aanvullende a-priori kennis bij een hernieuwde classificatie, of om be- slissingen op basis van de classificatie be tet te onderbouwen. Zonder twijfel speelt een gedegen kartografisehe visuali- satie daarbij een onmisbare rol, waarvoor diverse statische en dynamische benade- ringen mogelijk zijn, afhankelijk van het beoogde gebruik. Het proefschrift begint met een verhan- deling over de onderlinge verhouding van kartografie, remote sensing en GIS op basis van een uitgebreide verkenning van de literatuur op dit gebied, aange- vuld met eigen interpretaties. Aan het eind van dit overzicht benadrukt Frans dat geen van deze drie aandachtsvelden zonder samenwerking met de andere twee kan bestaan. Een samenwerking die er bijvoorbeeld best toe mag leiden dat kartografen niet meer fysiek bij geauto- matiseerde kaartvervaardiging aanwezig hoeven zijn, zolang de know-how maar op een verantwoorde manier in compu- tersystemen wordt gei'ntegreerd - en daarin schuilt wel degelijk een verant- woordelijkheid voor kartografen! In het tweede gedeelte behandelt het proefschrift een onzekerheidsmodel voor remote-sensing (Rs)-gegevens, methoden om onzekerheid te berekenen en te ver minderen, methoden om op basis van onzekerheid beslissingen beter te onder- steunen (denk aan risicoanalyse) en tech- nieken om onzekere informatie op een zinvolle wijze kartografisch weer te ge- ven. De onzekerheid in geclassificeerde Rs-gegevens wordt voor elke pixel in een RS-beeld gekenmerkt door een vector van waarschijnlijkheden (met een waar- de voor elk van de onderscheiden klas- sen). De bruikbaarheid van dergelijke vectoren wordt vaak onderschat of volle- dig genegeerd. In de praktijk wordt al- leen de maximum waarschijnlijkheid uit deze vector gebruikt om een pixel toe te wijzen aan de bijbehorende klasse maxi mum likelibood Classification). De overige dementen uit de vector bevatten echter zeer waardevolle informatie voor de be- In het laatste deel demonstreert Frans de toepassingsmogelijkheden van deze theorieen in een tweetal case studies die binnen het CAMOTius-project zijn uitge- voerd, gericht op de rol van RS-data voor de ruimtelijke ordening. De meeste commerciele Gis-pakketten Schieten nog altijd tekort op het gebied van onzeker heid in ruimtelijke gegevens. De case studies tonen echter aan dat het wel de gelijk mogelijk is de gebruiker door mid- del van een 'onzekerheidsmodule' be- wust te maken van de werkelijke meer waarde (gerelateerd aan de berekende onzekerheid in de informatie) van rs- data voor de beoogde toepassing. Ook voor ondergetekende was de pro- motie van Frans een bijzonder moment: niet alleen vanwege het feit dat hij de eer had ddn van Frans' paranimfen te zijn (samen met zijn zus Antoinet van der Wel), maar ook omdat met de promotie onze gezamenlijke onderzoekstijd (tus sen 1991 en 1996) in mooie stijl werd af- 0 DepromovendusFrans van der Wel, met zijn beide paranimfen, Antoinet van der Wel (links) en Rob Hootsmans (rechts). 87

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 93