KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2000-XXVI-3 gerond: een bijzondere periode waarin wij allebei veel hebben geleerd, zoals Frans hier al eens eerder terecht opmerk- te. Meer informacie en een samenvatting van het proefschrifc is te vinden op de Website van de disciplinegroep kartogra- fie aan de Universiteit Utrecht: http://cartography.geog. uu. nl/research/phd/i ndex.html. R.M. Hootsmans Michiel van Dongen 25 jaar bij Wolters-Noordhoff Atlas- produkties Op 9 juni j.l. vierde Michiel van Don gen zijn 25-jarig jubileum bij Wolters- Noordhoff Atlasprodukties. Voordat Van Dongen in 1975 als bureauredacteur in dienst trad bij wn, had hij op het Geografisch Instituut van de Rijksuni- versiteit Utrecht een aantal jaren meege- werkt aan de totstandkoming van de Centrale Catalogus Kartografie (cck). Omdat men bij wn niet zo zeer in jaren telt maar eerder in edities van de Grote Bosatlaskan gezegd worden dat Michiel van Dongen, als een van de makers van de Bosatlas, tot nu toe heeft meegewerkt aan de realisatie van vier Bosatlassen. Naast zijn werk voor de Bosatlas heeft Van Dongen 00k meegewerkt aan de totstandkoming van een groot aantal co- edities voor de internationale educatieve markt. Tijdens de afgelopen 25 jaar heeft Michiel van Dongen zieh altijd actief betrokken gevoeld bij de activiteiten van de nvk. Naast trouw deelnemer aan stu- diedagen en kartografendagen is hij een groot aantal jaren actief geweest als re- giocorrespondent voor het Kartografisch Tijdschrift. A. Dortland Maurice Damaoiseaux naar Waterschap Peel en Maasvallei Maurice Damaoiseaux heeft op 1 juli 2000 zijn funetie als adviseur voor gis en Kartografie bij de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat in Delft ver- ruild voor die van Gis-coördinator bij het Waterschap Peel en Maasvallei in Venlo. verslagen Workshop Tirol Atlas, 9-1 I maart 2000 Van 9-11 maart 2000 werd in Bozen (Ita- lie) en Innsbruck een Symposium gehou- den om de concepten uit te werken voor de nieuwe digitale atlas van de Euroregio Tirol - Süd-Tirol - Trentino. De papie ren Tirol-Atlas is in 1999 afgesloten en men wil binnen 6 jaar een digitale editie realiseren. Een 20-tal Europese atlaskar- tografen kwam hiervoor bij elkaar, uitge- nodigd door de autonome regio Zuid- Tirol Productie van deze atlas is een van de ta- ken van het Geografisch Instituut van de Universiteit van Innsbrück. Het Sympo sium begon in het Südtiroler Naturmu seum in Bozen met een presentatie van de tot nu toe uitgewerkte voorstellen door de Innsbrückse geo/kartografen. Men had voor de atlas een breed publiek voor ogen van weinig gespecialiseerde gebruikers, realiseerde zieh de feilen van .de papieren editie, en wilde uitgebreid g'ebruik gaan maken van de nieuwe functionaliteit die door digitale uitgave mogelijk zou zijn. Na een inleiding hield Ferjan Ormeling een voordracht over de ontwikkelingen op het gebied van nationale en regionale atlassen in de jaren negentig (in 1987 kwam de eerste digitale atlas, de Atlas of Arkansas, uit) van digitale reprodueties van papieren atlassen via interactieve en analytische atlassen naar volwaardige at- lasinformatiesystemen die de laatste ja ren meer en meer bedoeld zijn om toe- gang tot de informatiesnelweg te verle- nen en de informatie, die via nationale geo-informatieinfrastrueturen tot ons komt, te ordenen. Prof. Josef Strobl, een Gis-expert uit Salzburg, gaf aan dat de nieuwe atlas vooral een communicatierol moest hebben en de gebruikers in Staat moest stellen aan de gewenste informatie te komen als stap op weg naar de elek tronische basisdemoeratie zonder dat daar nu perse een kaart voor nodig zou zijn. Het via de atlas reserveren van een hotelkamer of opvragen van de sneeuw- hoogte zou 00k tot de mogelijkheden moeten hören. Hij gaf 00k aan dat inter- faces een langer 'Haltbarkeitsbereich' hebben dan media, en dat we ons daar- om niet teveel blind moeten Staren op de cd rom. Van de vroegere 'just in case' benadering (wat zou mijn lezers kunnen interesseren) zijn we nu op weg via de 'just in time' benadering (actuele data aanbieden wanneer ze gevraagd worden) naar de 'just for myself benadering waarbij iedereen zijn eigen atlas samen moet kunnen stellen. In de toekomst moeten we zorgen voor antwoorden in plaats van produeten (telefoonnummer in plaats van telefoonboek) client/ser- ver-ideeen. Prof. Alois Mayr, redacteur van de Duit- se nationale atlas, behandelde de ervarin- gen (het eerste van de 12 delen is eind 1999, en de bijbehorende cd rom is eind februari 2000 uitgekomen) en de opzet van deze atlas: series van 'atlas spreads' (twee tegenover elkaar staande pagina's), waarin 00k uitgebreid de Europese ver- gelijking ter sprake moet komen. Men heeft voor deze atlas gekozen voor de verhouding 50% kaarten, 20% tekst, 30% andere afbeeldingen. Afgezien van de auteurs, die om niet meedoen, kost zo'n deel een half miljoen dm. Omdat de nieuwe Tirol Atlas tenminste tweeta- lig zal worden (Duits/Italiaans) en 00k het coördineren van gegevens uit twee landen zal vereisen, was Peter Jordan, de redacteur van de Oost- en Zuidoost-Eu- ropa atlas 00k gevraagd zijn ervaring op dat gebied met het gehoor te delen. Jor dan was van mening dat de waarde van de nationale/regionale atlas vooral in de synthese ligt. Na de discussie vertrok het gezelschap naar de bedevaartplaats Maria Trens (Ti rol is een nog zeer traditionele maat- schappij) en na daar gegeten te hebben werd doorgereisd naar Innsbrück, waar de volgende morgen prof. Lorenz Hurni zijn prachtige Atlas der Schweiz-interaktiv demonstreerde. De eerste editie van deze tweede helft 1999 uitgebrachte cd rom (5000 stuks) is al uitverkocht, en in april 2000 komt de volgende. Vooral de ana- lysemogelijkheden en de 3D-weergave met op elke gewenste stand en belichting in te stellen panoramakaarten maakte grote indruk. Als het aan de aanwezige Tiroler kartografen lag was het wel dui- delijk welke kant men op wilde. Over de toekomst zei Hurni dat er van de Zwit- serse atlas toch 00k een papieren versie komt met 'Themahefte' en begeleidende teksten (op een cd wil niemand lange teksten lezen). Men is aan het onderhan- delen met de Zwitserse topografische dienst, die het hoogtemodel geleverd heeft (en daardoor tegenhoudt dat de at las met hoge resolutie kan worden uitge- print) of in de toekomst deze copyright- maatregel kan worden afgezwakt. Het feit dat men geen scherpe afdrukken kan

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 94