89 KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2000-XXVI-3 maken vormt tot nu toe het grootste punt van kritiek op de atlas. Ook ligt het in de bedoeling dat de atlas voor Internet zal worden gevisualiseerd. Een meer uit- gebreide functionaliteit (combineren van willekeurige thema's met het terreinmo- del) en een databrowser om eigen gege- vens in te kunnen voeren stonden ook op het verlanglijstje. Ze hebben in Inns bruck in elk geval iets om zieh aan op te trekken. De bijeenkomst werd in stijl be- sloten met Magdalener, een rode wijn uit de directe omgeving van Bozen. F.J. Ormeling Geomatica 2000 in Cuba ICA Workshop Mapping the World in 2000 and after Ter gelegenheid van het tweede, nu tweejaarlijkse Geomatica-congres in Ha- vana op Cuba (22-26 juni 2000) werden er in Havana twee iCA-workshops ge- houden: Sjef van der Steen organiseerde namens zijn eigen Commission Map Production, de Commission on Educa- tion en de Commission on National At- lases de Workshop Mapping the World in 2000 and after. Hai Moellering van de ica Commission on Standards organi seerde een Workshop over standaardise- ring. Beide Organisatoren konden om verschillende redenen zelf niet deelne- men; Moellering liet het aan zijn tweede man, Michel Huet uit Monaco, die het programma naar de standaardisering van zeekaarten omboog, en zijn baas, iHB-di- recteur schout bij nacht Neil Guy mee- nam. De andere groep bestond naast Sjef oorspronkelijk uit Vladimir Tiku- nov (voorzitter ica Commission on Education and Training), Erkki Harju uit Finland, Hans Kern uit Karlsruhe, Ferjan Ormeling en twee Cubanen, Ped ro Martinez en Armando Domech. Koert Sijmons, die een zeer positief ge- waardeerde paper presenteerde op de overkoepelende Geomatica-conferentie, nam op verzoek van ondergetekende la- ter ook aan de Workshop deel. Het pu- bliek voor de Workshop bestond uit een veertigtal Cubanen en enkele Zuid- Amerikanen, de meeste met een beperk- te kennis van het Engels zodat we hetzij vast zaten aan parallelle vertaling, hetzij een beroep deden op Koert Sijmons of Vladimir Tikunov die in het Spaans dan wel Russisch de nodige toelichtingen ga- ven: 80% van de deelnemers bleek nog in hetzij Moskou hetzij Novosibirsk te hebben gestudeerd! De Workshop begon met een overzicht van topografische karteringstechnieken, de opbouw van databases, ontwerp en visualisatie van geografische gegevens, management van productietechnieken (inclusief een verhaal over het manage ment van de Cubaanse transformatie van analoog naar digitaal) en een uit- bouw naar de produetie van atlassen (in clusief een overzicht van de Cubaanse atlasproduetie; met twee nationale atlas sen zijn ze even ver als Nederland). Ten- slotte werd een overzicht gegeven van technieken om kaarten op het web te vervaardigen en werden karteringspak- ketten gedemonstreerd. Er vonden oefe- ningen plaats op de Computers die voor de workshop-deelnemers klaarstonden. Het programma van de Geomatica- hoofdeonferentie begon met een keyno- te address van Ormeling, Challenges and opportunities of cartography in the digital era, en de door Hans Kern voorgedragen rede van Sjef van der Steen, Basics of To pographie Mapping. Daarna volgde een aantal papers over standaardisatie (inclu sief geografische namen), kaartproduetie, opbouw van databases (vooral die van de Cubaanse suikerproduetie was interes sant) en over hydrografische kartering. Donderdagmiddag was er een excursie naar de topografische dienst (GeoCuba), waar we werden rondgeleid. Met name de transformatie van de analoge naar de digitale produetie was indrukwekkend. Cuba is wellicht het enige ontwikke- lingsland dat een actuele analoge kaart 1:25.000 bezit; men is nu bezig die om te zetten naar een digitale versie, waarbij de verschillende originelen gescand worden. In 2003 zal men hiermee gereed zijn. Voor een land in ontwikkeling is dit een geweidige troef! De belangrijke toeristische ontwikkeling van het eiland valt onder de milieu-afde- ling van hetzelfde GeoCuba. Bij een be- zoek daar bleek wat voor rapportages ook hier nodig geacht worden voordat de toeristische infrastruetuur wordt aan gebracht. Men was van plan naar alle voor de kust liggende toeristeneilanden dämmen te bouwen, waardoor het be wegen van de fauna door die kustwate- ren belemmerd zou worden. De sluiting van de conferentie vond plaats in een party-centrum buiten de stad, met natuurlijk Latijns-Amerikaanse dansen waarin de lokale Organisator, au- tomatiseringsdeskundige Tatiana Del- gado, uitblonk. Tegelijk met het con- gres/workshop vond in het congrespaleis in Havana een bijeenkomst plaats van het Cuban-American Cities Friendship Association. Een oude Amerikaanse die daarbij hoorde keek eens bij onze Work shop naar binnen en zei toen: "Wat aar- dig van U dat U voor die arme Cubanen die Computers heeft meegebracht". Na tuurlijk was dat niet het geval, maar het geeft goed weer hoe de Amerikanen over de effecten van de boycot denken. F.J. Ormeling aankondigingen NVK publikatiereeks Mede om de internationale kartografi- sche vakwereld eens kennis te laten ma ken met de Nederlandse kartografie en het medium NVK publikatiereeksver- scheen onlangs nummer 30 met alle in- formatie over de organisatie en activitei- ten van de Internationale Kartografische Vereniging (ica) in de periode 1999- 2003. Het tweetalige iCA-nummer (Frans en Engels) is een 80 pagina's dik naslag- werk met, onder meer, vele adresgege- vens en informatie over de commissies en werkgroepen. Het nummer, dat over de hele wereld zal worden verspreid, kost f 18,-. U kunt deze publicatie bestellen bij Corne van Elzakker (p/a ITC, Afd. Geo- inlormatica, Kartografie en Visualisatie, Postbus 6, 7500 aa Enschede, [e] elzak- ker@itc.nl). On-line bestellingen via het Internet zijn mogelijk op het adres: http:/'/www. kartografie. nl/publikatiereeks.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 95