f 8,-. KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2000-XXVI-3 Op deze manier(en) kunnen 00k nog worden besteld de volgende nummers, die reeds eerder versehenen in de NVK publikatiereeks en nog niet zijn uitver- kocht: 2. Kartografisch onderzoek in Belgie en Nederland. Redactie: F.J. Ormeling. Werkgroep Onderwijs en Onderzoek, 1991. Prijs: 10,-. 3. Rasters en vectors in ruimtelijke infor- matie. Redactie: H.J.G.L. Aalders M.A. Damoiseaux. Werkgroep Automati- sering in de Kartografie, 1992. Prijs: 9,-. 4. Computergebruik in het kartografie-on- derwijs. Redactie: R.T. de Wijs. Werkgroep Onderwijs en Onderzoek, 1992. Prijs: 6. Kartografisch onderzoek en kennissyste- men. Redactie: R. van der Schans. Werk groep Onderwijs en Onderzoek, 1993. Prijs: 11,-. 7. Ruimtelijke informatie: beheer en docu- mentatie. Redactie: P.G.M. Mekenkamp F.J. Ormeling, 1993. Prijs: f 16,-. 8. Kartografisch onderzoek en GIS. Produktie: Y.T. Bouma voor Werk groep Onderwijs en Onderzoek, 1993. Prijs: f 12,-. 10. GIS - Kartografie. Produktie: Y.T. Bouma voor Werk groep Onderwijs en Onderzoek, 1994. Prijs: f 11,-. 11. Kartografie in het GIS-tijdperk. Redactie: P.G.M. Mekenkamp, 1994. Prijs: 27,-. 13. Kaartvervaardiging door Steden. Redactie: Chr.J. Snabilie. Werkgroep Kartografische Produktietechnieken, 1995. Prijs: 10,-. 14. Rampenkartografie. Redactie: B.J. Köbben, F.J. Orme ling M.L. Straus voor Werkgroep Onderwijs en Onderzoek, 1995. Prijs: 12,-. 15. Is uw kaart up to date? Visies op kaartrevisie. Redactie: Chr.J. Snabilie. Werkgroep Kartografische Produktietechnieken, 1995. Prijs: 11,-. 16. Towards the 2ist Century with the NVK. National Report, the Netherlands, fior the loth General Assembly and the iyth International Cartographic Confe rence of the ICA, Barcelona, 1995. Redactie: M.J. Kraak, 1995. Prijs: Gratis. 17. GIS en visualisatie. Redactie: M.A. Damoiseaux. Werk groep Nieuwe Visualisatie Technolo gie, 1995. Prijs: 13,-. 19. Kartografie en communicatie: Glamour ofejficiency. Redactie: P.G.M. Mekenkamp M.F.W. Röttjers, 1996. Prijs: 24,-. 20. Visualisatie in het GIS-onderwijs. Redactie: B.J. Köbben, F.J. Orme ling R.T. de Wijs. Werkgroep Onderwijs en Onderzoek, 1996. Prijs: 12,-. 21. Topografische bestanden 1:10.000. Redactie: A.A. van der Veen. Werk groep Nieuwe Visualisatie Technolo gie, 1996. Prijs: f 11,-. 22. Oude kaarten van Brabant De Ne- derlandse kartografische bijdrage aan het wereldbeeld. Redactie: P. van der Krogt. Werk groep voor de Geschiedenis van de Kartografie, 1997. Prijs: 18,-. 23. De interactieve kaart. Redactie: R. van der Schans B.J. Köbben. Werkgroep Onderwijs en Onderzoek, 1997. Prijs: 13,-. 24. Kartografie en Internet. Redactie: R.E. Kuunders. Werkgroep Nieuwe Visualisatie Technologie, 1998. Prijs: 11,-. 26. Second Anglo-Dutch seminar on carto- graphy, held in Enschede, April 3-4, 1997. Redactie: F.J. Ormeling, 1998. Prijs: 17.'- 27.Abraham Ortelius (1527-1598). Redactie: M. van Egmond. Werk groep voor de Geschiedenis van de Kartografie, 1999. Prijs: 15,-. 28. Generalisatie met de Computer. Redactie: B.J. Köbben. Werkgroep Onderwijs en Onderzoek, 1999. Prijs: 17.-. 29 .PR, communicatie en de NVK: van on derzoek tot beleid. M. Mikx, 1999. Prijs: Gratis (voor NVK-leden). De nummers 1, 5, 9, 12, 18 en 25 zijn in- middels helaas uitverkocht. Van de nummers 3 en 6 is er nog maar een exemplaar beschikbaar. Haast is voor deze nummers dus geboden als u uw collectie nog wilt aanvullen. De ge- noemde prijzen zijn exclusief 5,- ver- zendkosten. C.P.J.M. van Elzakker Grote Provincie-atlas van Friesland.Fryslän Op 19 juni 2000 werd in het Provincie- huis te Leeuwarden het eerste exemplaar van de vierde editie van de Grote Provin cie-atlas van Friesland.Fryslan aangebo- den aan de commissaris van de Konin gin, drs. E.H.T.M. Nijpels. De Grote Provincie-atlas van Friesland verscheen voor het eerst in 1989 als deel van een serie van alle provincies, die tus- sen 1988 en 1991 bij Wolters-NoordhofF verscheen. De inhoud van deze atlassen bestaat uit de officiele topografische kaarten 1:25.000, ontwikkeld door de Topografische Dienst te Emmen. De atlas is een uitgave van Wolters- NoordhofF in samenwerking met de Friese uitgeverij Afük. Ter gelegenheid van die samenwerking is deze vierde edi tie geheel vernieuwd (kaarten 1997-1999) en voor het eerst tweetalig uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de begeleidende tek- sten tweetalig zijn. Voor de plaatsnamen op de kaarten is de Topografische Dienst uitgegaan van wat op de plaats- naamborden vermeld Staat. Dat betekent dat de plaatsnamen eentalig Fries of een- talig Nederlands of tweetalig zijn aange- geven, afhankelijk van de gemeente. Voor de straatnamen, de waternamen en de namen van boerderijen is eenzelfde soort beleid aangehouden. Grote Provincie-atlas van Friesland.Frys län. Wolters-Noordhoff/Afük, 2000. ISBN 9001 96199 1. Prijs 99,75. agenda 2 en 3 november 2000 - Congres: Geo- grafie 2000: Strijd om de ruimte. Plaats: Amsterdam. Informatie: knag, [t] 030 - 253 40 56, [f] 030 - 253 55 23, [e] info@knag.nl, Internet: www.knag.nl. 2 november - 20 december 2000 - Ten- toonstelling: Strijd om de ruimte in kaart. Plaats: Universiteitsbibliotheek Amster dam, Singel 425. Informatie: knag, [t] 030 - 253 40 56, [f] 030 - 253 55 23, [e] info@knag.nl, Internet: www.knag.nl. Nadere informatie over de genoemde ac- tiviteiten is, voor zover niet anders ver meld, verkrijgbaar bij de secretaris van de NVK, respectievelijk van de werkgroe- pen (voor adressen zie pagina 2). 90

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 96