vingen, door elektrische vertragingen of door mechanische bewegingen van apparatuur onder de tafel. Uitleesapparaten, gebaseerd op dit elektrische ruitennet, worden op de markt gebracht door de Nederlandse firma Hagen („Haropen"), door Aristo („Aristogrid") en door Ferranti („Freescan"). De „Aristogrid" en de „Freescan" zijn beide gebaseerd op het ,,Bendix"-systeem. Met deze uitleesapparaten kan evenals met vele andere in strumenten („D-Macpencilfollower", Hagen's „Haromat", de „Codimat" van Contraves, de Coradi-„digitizer" en de „Posigraph" van Nestier) ook continu worden geregistreerd. Dat wil zeggen dat door de apparatuur met hoge snelheid x- en y-coördinaten worden geregistreerd van punten die men passeert bij het volgen van een lijn met een taster. Deze registraties kan men vastleggen in ponsband of op magne tische band. Het registreren van afzonderlijke punten is daarmee ook mogelijk. Dit continu registreren van kaartpunten opent grote mogelijkheden voor de automatische kaarteringsme- thoden. De tentoonstelling toonde de electronische coördinatografen in allerlei uitvoeringen. Een nieuwigheid daarbij was de reeds genoemde fotografische tekenkop. Deze „photohead" biedt ongetwijfeld zeer grote mogelijkheden voor de toekomst. Men moet voor de toepassing daarvan de coördinatograaf dan wel in een donkere kamer plaatsen. Ook zag men bij de coördinatografen verschillende „displays" waarmee men o.m. vóórregistratie kan verkrijgen van te kaarteren lijnen. Deze schermen maken het mogelijk in te grijpen in de kaarteringen die langs automatische weg plaats vinden. Tenslotte nog twee bemerkenswaardige zaken a. de firma Staedtler brengt de tekenstift Mars 707K op de markt. Daarmee is het mogelijk, in 7 lijndikten, lijnen op gladde polyester te tekenen. Raderen van de getekende lijnen is moeilijk. b. de firma Klimsch produceert een apparaat onder het nummer EM 150. Hiermee is het mogelijk om op zeer nauwkeurige wijze film- en karteerbladen op te meten. Een werkzaamheid die in de kartografie zeer veelvuldig plaatsvindt. L. van Zuylen FIG-TENTOONSTELLING „GEO '71" Deze omvangrijke tentoonstelling GEO '71 tijdens de FIG- congresdagen bestond uit vier delen, namelijk een instru menten-, een landen-, een historische- en een postzegel tentoonstelling. Zowel congresgangers als talrijke belang stellenden bezochten de tentoonstelling, in 't bijzonder het eerste deel. Van de instrumenten-expositie zal straks een verslag worden gegeven. Op de landententoonstelling lieten 13 landen facetten van hun wijze van beroepsuitoefening op landmeetkundig gebied zien. Vooral de duitse en engelse inzendingen waren veel omvattend en goed gedocumenteerd. De onderwerpen zoals triangulaties, waterpasnetten, topografie en hydrografie, fotogrammetrie, kadaster, ruilverkaveling, grondbeheer, stadsplanning, cartografie, inventarisatie van landbouw, bos bouw, recreatie, wildpopulaties etc. en tenslotte foto-inter pretatie waren in verschillende hoedanigheden en beroeps- vormen aanwezig. De nederlandse inzending gaf in een doorlopende projectie 36 beelden te zien, die tezamen met een beschrijving een duidelijk overzicht gaven van elektronische navigatie systemen langs de nederlandse Noordzeekust. De beide laatstgenoemde GEO '71-onderdelen waren niet in de Rhein-Main-Halle, maar in het tegenoverliggende Museum ingericht. De historische tentoonstelling gaf een magnifieke expositie van met zorg bijeengebrachte historische instrumenten en kaarten. Een aparte catalogus zorgde voor de beschrijvingen. Tenslotte bracht de internationale postzegel-tentoonstelling een show van postzegels met globes, landkaarten, computer verwerking (ook de nederlandse zomerzegel-serie 1970 was present!), ruimtevaart en satellietgeodesie, landmeten etc.: al met al een verbazingwekkende hoeveelheid. Instrumenten-tentoonstelling Dit onderdeel van GEO '71 verdient de kenschets „groots". Niet alleen was de stand-oppervlakte enorm, maar ook de inspanning van de deelnemende fabrieken en firma's om zo breed mogelijk en met ter zake kundig personeel hun pro- duktenreeks te presenteren, was groot. Voor de afzonderlijke bezoeker bestond op deze wijze de mogelijkheid om binnen de ruimte van drie hallen allerlei overeenkomstige produkten te vergelijken op kwaliteit, prestatie, prijs etc. In dit ver slag zal vooral op bepaalde aspecten de schijnwerper worden gericht. Zo zullen terwille van de plaatsruimte de reeds be- ngt 72 kende instrumenten hier niet de revue passeren; wat nieuw was zal des te meer aandacht krijgen. 1. Theodolieten, waterpasinstrumenten Een streven naar vereenvoudiging van de randaflezing met minder kans op fouten is duidelijk bij enkele fabrikanten waarneembaar, o.a. bij Zeiss (Th2) en nu ook bij Kern, die haar theodoliet DKM2 geheel nieuw construeerde. Deze theodoliet DKM2-A kan nu ook met een laser gecombineerd worden (zie punt 2). Ook een automatische compensator voor de vertikale rand wordt bij theodolieten algemeen gebruikelijk. Zeiss liet in zijn stand een doorsnede zien van het compensator-gedeelte. Bij enkele Jena-theodolieten werd de bediening van de klem men voor horizontale en verticale kijkerbeweging vereen voudigd door de gebruikelijke ronde klemschroeven te ver vangen door twee bij elkaar geplaatste klemstaafjes, waar door in één handgreep beide bewegingen mogelijk gemaakt worden. Een opmerkelijk waterpasinstrumentje was de Jena Ni 050 (met compensator), dat i.p.v. stelschroeven voorzien was van twee draaibare, over elkaar glijdende wiggen. Hiermee kan de kijker snel in de goede positie gebracht worden. Voor deze nieuwe constructie schijnen goede kansen aanwezig door het gebruik van nagenoeg slijtagevrije kunststoffen. Een niet geheel nieuw maar wel belangwekkend automatisch eerste-orde waterpasinstrument is de Ni-A3 van Mom, Hongarije, waarin een nadeel van de centrale instellens (nl. de veranderlijkheid van de vizierlijn en van de optische correctietoestand) geëlimineerd werd. De kruisdraden zijn aangebracht aan de binnenzijde van de objectief lens, terwijl de scherpstelling met spiegel-optiek wordt uitgevoerd. Wild, Fennel, Mom, Aline (Lear Siegler, U.S.A.) e.a. expo seerden hun typen gyrotheodoliet. De betekenis van dit instru ment werd onderstreept door de oprichting van een aparte studiegroep hiervoor in Commissie-6. Drie Japanse fabrieken waren op de tentoonstelling present. Eén ervan, Topcon (Tokyo Optical Company), heeft een nederlandse hoofdvertegenwoordiging te Rotterdam. Een hollandse bijdrage was er tenslotte met de planoscoop, vervaardigd door de N.V. Optische Industrie „De Oude Delft"; deze „Planoscope" kan mogelijk wedijveren met de toepassing van lasers in de bouw zoals bij het profileren, egaliseren e.d. Het instrument bestaat uit twee draadrasters die in het uit te zetten vlak als een symmetrisch Moiré patroon worden gezien. 13

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Nederlands Geodetisch Tijdschrift (NGT) | 1972 | | pagina 15