Agenda formatiemetingen kan worden beantwoord m.b.v. een spe ciale meetmethode plus een lineaal met verschuifbare spie- gel(s). c. Kern DM 1000: infrarood licht; bereik 1 km (3 reflectors); nauwkeurigheid 1 cm ±4 mm; compacte bouw. Dit instrument behoort eigenlijk in de tachymeter-groep thuis; evenwel het kan niet op een theodoliet worden aan gebracht. Deze afstandmeter is, evenals de spiegelopstelling, door de geleide centrering wèl te verwisselen met een theodo liet, b.v. de nieuwe DKM2-A. Door zijn gering bereik is de Kern DM 1000 voor kringnet- metingen met zijden tot 2 km niet geschikt; voor polygoneren daarentegen wel. d. Tellurometer MA-100; infrarood; reflectors; bereik 2 km. De nauwkeurigheid is enkele mm's, waardoor het instru ment zeer geschikt is voor het verrichten van technische metingen met een hoge precisie. Er zijn met dit, al lang niet meer nieuwe, instrument reeds verscheidene metingen uitge voerd en daaruit is duidelijk gebleken dat de uitspraken van de fabriek, wat de precisie betreft, beslist niet overdreven zijn. 6. Fotogrammetrische instrumenten Een paar korte kanttekeningen slechts, omdat verwacht mag worden, dat het eigenlijke nieuws op fotogrammetrisch ge bied naar voren zal komen op de tentoonstelling verbonden aan het a.s. S.l.P.-congres van 23 juli tot 5 augustus 1972 te Ottawa. Ook de inzending van het reeds bekende instrumentarium was beperkt, uitgezonderd de expositie van Zeiss-Oberkochen en een in verhouding tamelijk uitgebreide stand van de Division Optique (SFOM), onderdeel van de firma S.A. Engins Matra te Parijs. Nieuw op het gebied van de terrestrische fotogrammetrie is de camera P 35 van Wild (64 mm, 6 cm x 9 cm), passend in het „aanbouwprogramma" van de theodoliet T2. De firma Hasselblad kwam met een nieuwe meetcamera, de M.K. 70. Deze camera is ontwikkeld via ervaringen opge daan met de 500EL-serie, toegepast in de ruimtevaart; foto grammetrisch advies werd hiervoor ingewonnen bij Prof. B. Hallert te Stockholm. Het resultaat is een réseau-camera (53 mmx53 mm), geschikt voor 70-mm-film met drie ver wisselbare objectieven. Twee typen objectieven, de Biogon 5,6/60 mm en de Planar 3,5/100 mm hebben o.a. als belangrijke eigenschap een ge ringe vertekening. De Planar 3,5/100 mm is vast op oneindig ingesteld. Tot zover de terrestrische instrumenten. Zeiss-Oberkochen toonde o.a. de Planicart E2, een eenvoudige versie van de Planimat D2 en als zodanig nauwelijks nieuws te noemen. De cameraconstante varieert van 87 tot 210 mm en verder is o.a. afgezien van mogelijkheden voor numerische uitwerking en aansluiting aan orthofoto-apparatuur. Volgens Zeiss is speciaal gedacht aan de kaartschalen 1:5000 en 1:10000. De prijs zal ongeveer 85000,DM gaan bedragen. M.b.t. automatische registratie-apparatuur zijn er verbe terde versies van Zc/.v.s-Oberkochen, zoals de Ecomat 11. Deze elektronische registratie-eenheid is evenals de EK8 van Wild uit te breiden met mogelijkheden als registratie van constante tijd- of wegintervallen t.b.v. de uitwerking van digitale terreinmodellen. De meting van deze roostervormige terreinmodellen kan bij Zeiss ook half of geheel automatisch plaatsvinden; in het laatste geval in combinatie met het systeem Planimat D2 - ITEK-correlator. Ook Matra heeft een nieuw digitaal outputsysteem, evenals de firma Galileozij het minder uitgebreid en voorlopig als prototype. N.a.v. het instrumentarium voor het vervaardigen van ortho- foto's kan het volgende worden opgemerkt. ngt 72 De firma Galileo ontwierp de zgn. Orthophoto-Simplex. Dit prototype bestaande uit orthofoto-apparatuur gecombineerd met de Stereosimplex II/c is gereedgekomen in september 1970. De Orthophoto-Simplex zal ongeveer $40.000 gaan kosten. De orthofoto wordt gevormd uit de centrale gedeelten van linker- en rechterplaat, waarbij de bijbehorende camera's van de Stereosimplex om beurten als projectie-camera dienst doen. Onder de plaathouder van de camera wordt de lichtweg gesplitst, een gedeelte gaat zoals gebruikelijk naar het waar nemingssysteem, het andere deel doet dienst voor de ortho- foto-projectie. Achter de Stereosimplex is de houder voor de orthofoto (en eventueel de bijbehorende „dropped lines"- kaart) verticaal geplaatst en deze filmhouder beweegt zich in verticale richting tijdens het aftasten van het model met dezelfde snelheid als de y-wagen van de Stereosimplex. Voor deze houder bevindt zich een sleuf met variabele spleet- breedte, welke in het brandpunt is geplaatst van een optisch zoom-systeem, dat zorg draagt voor een vergrotingsfactor z/f waarmee het gedeelte van de desbetreffende foto wordt afgebeeld. Dit zoom-systeem is dus gekoppeld met de z-be- weging van de Stereosimplex. Tevens kan deze z-informatie worden gebruikt voor het doen tekenen van de gevolgde profielen. Tegelijkertijd wordt het voorgaande getekende profiel afgetast met een foto-elek trische cel en deze informatie wordt teruggebracht naar de z-beweging van de Stereosimplex, zodat de waarnemer (via een extra handwiel) slechts behoeft te corrigeren voor het verschil van de beide profielen. Hierdoor is o.a. een grotere aftastsneiheid mogelijk; aan de andere kant kunnen bovengenoemde correcties ook worden 26 januari 1972 Congres over de stadsvernieuwing Instituut voor Bouwrecht Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Nederlands Congresgebouw, 's-Gravenhage 28 maart 1972 Statistische Dag 1972 Delft 28 mei-3 juni 1972 International Conference of Surveyors and Annual Meeting of the Permanent Committee of F.I.G. Tel Aviv, Israel. 5-14 juni 1972 Tweede Internationale Mijnmeters Congres Boedapest 23 juli-5 augustus 1972 S.I.P Congres Ottawa 20 oktober 1972 Algemene Vergadering van de Vereniging voor Kadaster en Landmeetkunde 15

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Nederlands Geodetisch Tijdschrift (NGT) | 1972 | | pagina 17