gebruikt ter opheffing van eventuele projectiefouten t.g.v. hellingen van het terrein in de richting van de spleetbreedte. Tevens wordt bij dit instrument gecorrigeerd voor de cp- helling van de camera. Beide correcties vinden plaats via een Amici-prisma, ingebouwd in de lichtweg naar de orthofoto. Ook bij Zeiss-Oberkochen kan als uitbreiding van de Gigas- Zeiss GZ1 gecorrigeerd worden voor bovengenoemde terrein hellingen. Hier gebeurt dit via een optisch interpolatiesysteem, be staande uit een ring van vezeloptiek met loodrecht op de vezelrichting het grondvlak en een bovenvlak dat terrein- hellingen tot ±35° nabootst. De ring wordt verdraaid over eenkomstig de hellinginformatie, ook hier verkregen via ver gelijking van naburige profielen (verkregen via het zgn. „Lesegerat LGI" behorende bij het ofif-line-systeem van Zeiss-Oberkochen). Eveneens in combinatie met het off-line-systeem is het moge lijk langs elektronische weg hoogtelijnen te vervaardigen, welke volgens Zeiss nauwkeuriger zijn dan via de „dropped lines". Uit de opgeslagen profielen wordt een benaderd model van het terrein gevormd, dat gesneden wordt met ge kozen horizontale vlakken; de snijlijnen worden afgebeeld als hoogtelijnen. Bij de Division Optique SFOM van Matra heeft de ,,693 Orlhopholographe" thans ook de mogelijkheid bundels wit licht te gebruiken i.p.v. het anaglyphen-procédé. Stereoscopische waarneming van het model gebeurt via twee sleuven, waarvan er een dienst doet als dummy; de andere spleet wordt gebruikt voor de orthofoto-projectie. Een voordeel van dit systeem is o.a. de mogelijkheid van kleurenorthofoto's. Verder is bij Matra nu ook een voorziening te verkrijgen voor het maken van „dropped-lines". Tevens werd bij Matra de Space Optic Monocomparator ten toongesteld. Het meetsysteem berust op een meetmerk-plaat, de „MMM-plate", (multiple measuring mark plate), voor zien van een 12x12 matrix van meetmerken, waarvan de onderlinge afstand 20 mm bedraagt. De plaathouder wordt tijdens het instellen van een te meten punt gedragen door een luchtkussen. Het instrument kost ongeveer 90.000 DM. Tot slot kan nog vermeld worden dat Zeiss-Oberkochen een eenvoudige stereo-komparator heeft ontwikkeld t.b.v. röntgenopnamen. 7. Computers (automatische informatie-verwerking) Het is opvallend dat de verschillen tussen de tafelcomputers (programmeerbare elektronische tafel-rekenmachines) en de kleine (mini-)computers verdwijnen. De Philips P350 bureau computer, de Wang 700/720 en de PDP 8E zijn hier voor beelden van. Daarnaast is er een groei waar te nemen in de aanbieding van hel time-sharing systeem, waarmee de gebruiker via een, meestal gehuurd, eindstation („terminal") en de normale telefoonlijnen naar wens gebruikt kan maken van een cen traal opgestelde grote computer. Met deze computer kan gewoonlijk conversationeel gewerkt worden. De meeste leveranciers hebben een uitgebreide programma bibliotheek voor landmeetkundige toepassingen; deze pro gramma's zijn echter gebaseerd op duitse werkwijzen en voorschriften. De numerische opzet van de Duitse landmeet kundige diensten leent zich goed voor automatisering. In Duitsland zijn al „databanks" voor coördinaten (grote co- ordinaatbestanden). Programma's voor een strenge vereffe ning en toetsing met het le standaardvraagstuk waren on bekend. Veel zag men programma's voor tachymetrische op namen, snijding van rechten, cirkels etc. IBM had een complete 360-40 computer opgesteld. Met deze middelgrote computer werden een aantal programma's gedemonstreerd waarbij gebruik gemaakt werd van een con versationeel systeem met een beeldbuis; met deze beeldbuis werden gegevens ingevoerd en resultaten afgebeeld. Hiermee werd ook een systeem van kadastrale boekhouding gedemon streerd. Een overeenkomstige demonstratie werd gegeven door Hannover op de Landententoonstelling. Daar maakte men gebruik van een beeldbuis-verbinding met een com puter in Hannover. Het gebruik van deze boekhouding is als volgt: wil men de gegevens van een bepaalde eigenaar hebben dan typt men de naam van deze eigenaar in. Zijn er meer eigenaren met deze naam dan verschijnt een lijst met deze namen, waaruit men de gezochte kiest. Daarna krijgt men de gegevens van deze eigenaar. Op deze wijze behoeft men de naam slechts globaal te kennen. 8. Tekenautomaten en coördinatenlezers In deze categorie komt, evenals bij punt 7, de automatisering duidelijk tot uiting. Het handwerk bij de kaartvervaardiging is daarin verschoven naar het programmeren en het bedienen van de besturings eenheid van de tekentafel (flatbed plotter) of tekentrommel (drum plotter). Echt handwerk blijft bij het digitaliseren van bestaande kaarten wanneer met een pen, loupe of sensor de figuur gevolgd moet worden, of bij het verwisselen van de onderdelen in de tekenkop van de tekenautomaat t.b.v. prikken en omcirkelen van punten, tekenen in inkt, beschrij ven, graveren, strippen of lichtschrijven. Verschillende tekenautomaten waren op de tentoonstelling present, en dat betekende heel wat transport- en montagewerk voor de firmanten. Zo waren daar te zien: nauwkeurige tekentafel-automaten van Coradi (Coradomat), Contraves (Coragraph) en Aristo (Aristomat). Calcomp had ondermeer een tekentrommel, waarvan het variërende geluid tijdens het maken van een regelmatig parabolenpatroon deed denken aan een grappig muziekstuk. Evenals de tekenautomaten van Benson en Nestier (Desitronic) behoort de bovenge noemde tekentrommel tot de minder nauwkeurige. De prijs (in de orde van 40.000 DM^fOO.OOO DM) van een en ander is sterk afhankelijk van de grootte van de x, y- stapjes, die kan variëren van 1/160 mm (Kongsberg) tot 0,1 mm (Nestier); van de elektronica en het fijn-mechanisme; van de besturingseenheid; van de tafel-omvang, en van de moge lijkheden. De nauwkeurige tekenautomaten zijn kwalitatief vrijwel ge lijk; wel zijn de programma-pakketten verschillend, afhanke lijk van de grootte van de besturingseenheid en de interesse van de fabrikant (b.v. Contraves op landmeetkundig gebied; Calcomp voor grote computers zoals IBM 360, 370). Kongsberg, aanvankelijk meer op de scheepsbouw georiën teerd, richt zich thans ook op de geodetische toepassingen van zijn nauwkeurige tekentafel Kingmatic 1215. Deze auto maat kon niet getoond worden, maar wel ondermeer de daarbij te combineren computer en het t.v.-scherm („Veri- fast"). De computer-programma's zijn van de noorse firma Byggedata. Interessant te noemen is de ontwikkeling van de lichtschrijver waarmee het mogelijk is op fotogevoelig papier te „tekenen". De lijnkwaliteit van deze „tekeningen" is erg goed. In prin cipe is elke lijndikte mogelijk. Ook kunnen veel voorkomende symbolen op een mal geplaatst worden en zo in één keer ge tekend belicht) worden. Ook op het gebied van coördinatenlezers (uitleesapparaten) was er een grote verscheidenheid. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen het in coördinaten uitlezen van af zonderlijke punten èn het digitaliseren van een (analoge) kaartfiguratie. De eerste groep is meestal een nevenfunctie van de tekenautomaten, of is een coördinatograaf met elek tronische registratie (zoals bij Haag-Streit: Numerical posi tion indicator, eventueel met t.v.-beeld voor het nauwkeurig instellen). Naast de bekende apparaten van Coradi (Diginieter, 16 ngt 72

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Nederlands Geodetisch Tijdschrift (NGT) | 1972 | | pagina 18