V erenigingsnieu ws rechthoekig en polair) en Hagen Haromatkantelbaar tafel blad, rechthoekige geleiding, aflezing in vijf (0,1 mm) of zes (0,01 mm) decaden) waren er 3 tafelblad-instrumenten waar bij de uit te lezen punten of figuren met de hand worden aan gegeven m.b.v. een pen Haropenfa. Hagen, nauwkeurig heid 0,2 mm) of met een kringvormige „sensor" die van een assenkruisje is voorzien Aristogridvan Aristo, resolutie 0.025.mm; Cartographic Digitiser van D-mac, resolutie 0,1 mm). Doordat de pen of sensor alleen maar met een dun kabeltje aan de besturingseenheid is verbonden, heeft men een vrije bewegingsmogelijkheid. Of deze uitleestafels geschikt zijn voor kaarten met een alu- minium-tussenlaag staat te bezien; hierop kon geen afdoend antwoord worden verkregen. Alhoewel er een groot aanbod van apparatuur is op het ge bied van de automatisering van rekenen, tekenen en uitlezen, zijn de toepassingen die de fabrikanten laten zien niet altijd imponerend en behoeven de bijgeleverde programma's aan passing bij toepassing in Nederland. Dit bemoeilijkt de keuze van apparatuur. Samenwerking bij aanschaf en programma- ontwerp zou voor de nederlandse praktijk dan ook aanbeve ling verdienen. 9. Tekenen; reproduktie Op het gebied van tekenzaal-benodigdheden, tekening dragers, planimeters en reproduktietechnieken waren ver schillende fabrikanten en duitse handelsfirma's op de expo sitie aanwezig met een breed, maar niet nieuw, assortiment. In dit bestek hierbij drie kanttekeningen. 1Door het rijk geschakeerde aanbod van goede kunststof- tekenfolie's is het papier als tekeningdrager definitief één van de vele mogelijkheden geworden. De mate van maat vastheid, teken- en reproduktie-geschiktheid zijn nu be palend geworden voor de keuze. 2. De montage-folie zoals Safir deze uitbrengt (materiaal: polyester) is een leuke mogelijkheid om een tekening, die regelmatig voorkomt als onderdeel of patroon van andere tekeningen, als een standaardvorm te tekenen op de Safir-folie en deze langs reprografische weg te verme nigvuldigen tot glasheldere montage-velletjes, desgewenst voorzien van een kleefkant. Op deze wijze kan men van allerlei standaard-tekeningen een montage-archief op zetten. 3. Kodak exposeerde op het gebied van de reproduktie- techniek een geautomatiseerde film-ontwikkelingsmachine voor grote formaten, de Kodak Supermatic Film- Processor Modell 242. Het is een gesloten systeem, waar bij de machine een film (vlakke film of rolfilm vanaf 21 x28 cm tot 106 cm breedte en 550 cm lengte) op ge lijkmatige wijze ontwikkelt, fixeert, spoelt en droogt in 1 a 2 minuten al naar gelang de instelbare doorloopsnel heid. De machine vraagt een vloeroppervlak van 1,7 m2 in de donkere kamer. Een ander interessant onderdeel van de Kodak-expositie was tenslotte een raster-procédé Direkt-Raster- Verfahren) waar mee een luchtfoto in kleur of een gekleurd kaart-origineel tot een vierkleurenkaart kan worden gereproduceerd. Daarbij worden door middel van vier filters raster-negatieven ver vaardigd voor de kleuren cyaan, magenta, geel en zwart. Uit zwart-wit afdrukken hiervan worden vier kleurplaten vervaardigd die tezamen door vierkleuren-druk de gewenste kaart tot stand brengen. H. J. Buiten Dit tentoonstellingsverslag kwam tot stand mede door bij dragen van ir. G. Bakker, ir. J. A. J. Marissen en ir. J. C. P. de Kruif. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR GEODESIE OP VRIJDAG 19 NOVEMBER 1971 TE UTRECHT 1 Opening De voorzitter opent om 10.30 uur de vergadering die volgens de presentielijst door 82 leden wordt bijgewoond. 2 Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken - Op de studiedag leidingenregistratie zijn van diverse zijden suggesties gedaan de mogelijkheid van een groot schalige basiskaart voor Nederland te bestuderen. Nu is een subcommissie van de Rijkscommissie voor Geodesie bezig een studie af te ronden over een fotokaart voor Nederland. Gezien de sterke verwantschap van beide onderwerpen heeft het bestuur besloten eerst het rapport van deze subcommissie af te wachten, dat nog dit jaar gereed zal komen. - In een vergadering met vertegenwoordigers van een groot aantal verwante verenigingen en organisaties is besloten voortaan overleg te plegen over de data waarop vereni gingsactiviteiten worden gepland. Ir. H. L. Rogge is bereid gevonden voor alle verenigingen als contactman te funge ren, die de diverse activiteiten registreert, daarover inlich tingen verstrekt en de gegevens regelmatig doorstuurt naar de tijdschriften. 3 Benoeming erelid Op voorstel van het bestuur wordt prof. dr. ir. W. Schermer- horn op grond van zijn grote verdiensten voor de Neder landse landmeetkundige wereld bij acclamatie benoemd tot erelid van de vereniging. 4 Verkiezing bestuurslid In verband met het aftreden van ir. H. W. Rentema in het voorjaar 1972 acht het bestuur het wenselijk reeds nu zijn opvolger in het bestuur te benoemen. Op voorstel van het bestuur wordt ir. H. A. L. Dekker bij acclamatie benoemd tot bestuurslid. 5 Afwikkeling N.L.F.-zaken Het financiële eindverslag van de N.L.F. wordt zonder commentaar door de vergadering aanvaard. 6 Rondvraag Op suggestie van ir. W. A. J. M. Quist zal het bestuur over wegen een ledenlijst te laten drukken. Op een vraag van ir. P. A. Roos over de activiteiten van de N.V.G. als vervolg op de studiedag „De geodeet in perspec tief" antwoordt de voorzitter dat men binnen Snellius met de gestelde problemen bezig blijft. Voorts wordt door de N.V.G. getracht bij het kiezen van onderwerpen het oog op de toekomst te richten en maatschappelijke vraagstukken niet te veronachtzamen. 7 Sluiting De voorzitter sluit om 11.00 uur de vergadering. ir. J. Polman, secretaris ngt 72

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Nederlands Geodetisch Tijdschrift (NGT) | 1972 | | pagina 19