nederlands geodetisch tijdschrift N EDERLAN DSE VEREN IGI NG VOOR GEODESIE UITGAVE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR GEODESIE Verschijnt 10 maal per jaar (maandelijks, behalve in juli en augustus). Het Nederlands Geodetisch Tijdschrift is de voortzetting van het Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde, dat verscheen van 1885 tot en met 1970. Opgericht I januari 1971 BESTUUR Ir. G. A. van Wely, voorzitter Ir. J. Polman, secretaris Ir. H. A. L. Dekker, penningmeester Ir. J. E. Alberda Ir. W. A. Claesscn Ir. H. W. Rentema, SECRETARIAAT Ir. J. Polman, Schopenhauerstraat 75, Apeldoorn FINANCIËLE EN ADRESSENADMINISTRATIE Ir. H. A. L. Dekker, Prins Hendriklaan 16, Bussum. Girorekening 2206495, t.n.v. penningmeester Nederlandse Vereniging voor Geodesie, te Bussum. Bankrelatie: AMRO-Bank, kantoor Bussum, rekeningnr. 44.14.97.306. CONTRIBUTIE Leden ƒ60,student-leden ƒ30, per jaar. Het abonnement op het Nederlands Geodetisch Tijdschrift is bij het lidmaatschap inbegrepen. Ir. J. van Mierlo, eindredacteur Ir. H. Rietveld Ir. P. A. Roos Ir. R. van der Schans Ir. L. Aardoom Prof. Ir. W. Baarda L. A. H. Boeije Prof. Ir. G. J. Bruins Ir. D. C. de Bruijn Prof. Mr. P. de Haan Ir. G. Homan Ir. W. Langeraar Ir. J. C. de Munck Ir. M. J. te Nuyl Ir. J. Polman Ir. J. A. G. Roeleveld Dr. Ir. M. Tienstra Prof. Ir. G. F. Witt Mr. Ir. J. C. M. Witvliet Ir. D. van der Wulp Ir. G. C. van Wijnbergen Ir. L. van Zuylen REDACTIEADRES Kanaalweg 4, Delft, telefoon (01730) 33222, toestel 7554 ABONNEMENTEN EN ADRESWIJZIGINGEN Penningmeester Nederlandse Vereniging voor Geodesie, Prins Hendriklaan 16, Bussum. ADVERTENTIES Ir. H. Rietveld, p/a Kanaalweg 3b, Delft, telefoon (01730) 20980, toestel 59 ABONNEMENTSPRIJS ƒ35,per kalenderjaar, inch B.T.W. Abonnementen worden, tenzij voor 1 december opgezegd, automatisch verlengd. LOSSE NUMMERS Per nummer 4,50 franco. Oude nummers van het Tijdschrift voor Kadaster cn Landmeetkunde 6,per nummer. Verkrijgbaar door storting of overschrijving op giro 2206495 t.n.v. penningmeester Nederlandse Vereniging voor Geodesie te Bussum, onder vermelding van de gewenste nummers. INZENDING KOPIJ Om voor plaatsing in een bepaalde maand in aanmerking te kunnen komen dienen artikelen uiterlijk de le van de daaraan voorafgaande maand in het bezit van de redactie te zijn, mededelingen uiterlijk de 16e van de voorafgaande maand. Inzending van kopij impliceert toestemming tot publikatie, doch de redactie behoudt zich het recht voor kopij niet of later te plaatsen. Gegevens over de gewenste vorm van kopij en illustraties worden op aanvraag door de eindredacteur verstrekt. OVERNEMEN ARTIKELEN Het overnemen evenals het vermenigvuldigen van artikelen en be richten is slechts geoorloofd na schriftelijke toestemming van redactie en auteur.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Nederlands Geodetisch Tijdschrift (NGT) | 1972 | | pagina 2