Het nieuwe puntenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting M. Haarsma Het nieuwe stelsel zal bestaan uit de punten van het primaire driehoeksnet (eerste-orde-punten), de nog bestaande oorspronkelijke tweede-orde-punten en ongeveer 3000 nog te kiezen derde-orde-punten. In totaal zal het stelsel ongeveer 4000 punten bevatten met een onderlinge afstand van gemiddeld 4 km. De oorspronkelijke tweede-orde-punten zijn als enkelvoudige punten vereffend uit eerste- en tweede-orde-punten. Door de grote hoeveelheid overtallig gemeten richtingen was de gekozen volg orde van de berekening min of meer willekeurig. Mede daarom is besloten de coördinaten van de tweede-orde-punten opnieuw te bepalen. Het nieuwe stelsel tweede-orde-punten ontstaat nu door vereffening van honderden punten tegelijk, in deelnetten, aangesloten aan eerste-orde-punten. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de oorspronkelijke metingen. Ter vervanging van verdwenen tweede-orde-punten en onbetrouwbaar geachte metingen is een groot aantal aanvullende richtingen gemeten. Alleen in Noord-Holland moeten nog aanvullende metingen voor het net van tweede-orde-punten worden uitge voerd. Deze ontbrekende richtingen zullen in 1972 worden gemeten. In 1970 is het deelnet Zuid-Nederland vereffend. Het deelnet Midden-Nederland zal in 1972 gereed zijn, het deelnet Noord-Nederland in 1973 en het restantdeelnet Noord-Holland in 1974. De herziening van het stelsel tweede-orde-punten maakt een nieuwe aansluiting van de daaraan ver bonden lagere-orde-punten noodzakelijk. Het grote aantal lagere-orde-punten, dat niet door middel van vastleggingsbouten is verzekerd en de onregel matige opbouw van dit puntenstelsel hebben tot een sanering geleid. Deze sanering houdt in dat uit de bestaande lagere-orde-punten ongeveer 3000 zullen worden gekozen als derde-orde-punten. Tot deze groep van derde-orde-punten zal ook een aan tal nieuw te bepalen punten gaan behoren die, wat betreft hun ligging en hoedanigheid, daarvoor in aanmerking komen. Het puntenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting zal hiermee worden teruggebracht van totaal ongeveer 5500 tot rond 4000 punten. De keuze van de derde-orde-punten berust in eerste 18 instantie bij de Hoofden van bureau van de Land meetkundige Dienst van het Kadaster. Bij het vast stellen van het definitieve plan wordt tevens rekening gehouden met de desbetreffende wensen van de Topografische Dienst en de Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat. Het definitieve plan van derde-orde-punten, vast gesteld door het hoofd van het bureau van de Bij- houdingsdienst van de Rijksdriehoeksmeting zal, aangegeven op bladen van de topografische kaart, berusten bij de bureau's van de Landmeetkundige Dienst van het Kadaster, bij de bureau's van de Ruilverkavelingsdienst en bij de Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat. Hoewel de coördinaten van de nieuwe derde-orde- punten in vele gevallen uit oude coördinaten kunnen worden afgeleid of met behulp van vroegere me tingen opnieuw kunnen worden berekend zal met de verwezenlijking van dit plan een aantal jaren ge moeid zijn. Zolang dit plan nog niet is gerealiseerd zullen speciale aanvragen ter bepaling van coördina ten van derde-orde-punten bij voorrang worden be- x Blad 430 (Willemstad). BI. 1. R.D. PUNTEN EN HOOFDPUNTEN Pum CoBrdinawn Korte Beschrijving Jaar van UI"- v B.0 Contr. mm/km 2 3 4 5 6 7 101 R.K.K. OUD GASTEL. (12) 94 -43 90750.01 400204.14 Stang. 57 67 90751.10 400208.12 Vastl.1. Grote br.bout in de N.torenmuur in de nis links van het midden; 227 cm b.b.g. 94 90746.14 400201.24 Vastl.8. Grote br.bout in de W.torenmuur, rechts van de hoofdin gang; 245 cm b.b.g. 50 67 90747.08 400200.37 Vastl.9. Br.bout in de Z.balustrade der omgang; 2 cm uit de ZW. hoekpijler; 22 cm uit de binnenkant balustrade. 57 62 90747.12 400207.64 Vastl.10. Br.bout in de N.balustrade van de omgang; 23 cm uit de NW.hoekpijler; 25 cm uit de binnenkant van de balustrade. 57 67 90753.67 400206.82 Vastl.11. Br.bout in de O.balustrade van de omgang; 21 cm uit de NO.hoekpijler; 22 cm uit de binnenkant van de balustrade. 57 67 90755.96 400217.00 Vastl.12. Grote br.bout in de N.kerkmuur; 63 cm W. van het meest W.raam; 100 cm uit de NO.steunbeer; 393 cm b.b.g. 67 201 H.K. STEENBERGEN. (3) 67 - 34 81142.02 400412.90 Stang. 67 81136.12 400421.36 Vastl.1. Grote br.bout in het W.gedeelte van de N.kerkmuur; 187 cm b.b.g. 67 81141.81 400409.87 Vastl.2. Grote br.bout in de binnenzijde van de Z.torenmuur, ter hoogte van de galmgaten; 175 cm boven de zoldervloer; 24 cm rechts van het galmgat. 67 81171.94 400413.64 Vastl.3. Grote br.bout in de meest Z.steunbeer van de O.kerkmuur; 153 cm b.b.g. 47 202 R.K.K. DINTELOORD. (2) 67 -42 84719.83 405932.86 Stang. 67 84725.07 405933.01 Vastl.1. Grote br.bout in de ZO.torenmuur; 78 cm uit de NO.toren- muur; 283 cm b.b.g. 67 84726.47 405937.92 Vastl.2. Grote br.bout in de Zo.kerkmuur ten ZW. van de hoofd ingang; 278 cm b.b.g. 67 203 H.K. FIJNAART. (3) 67 -47 91411.40 405634.75 Stang. 67 91411.48 405632.13 Vastl.1Grote br.bout in de ZO.torenmuur; 24 cm uit de ZW.toren- muur; 140 cm b.b.g. 67 91415.84 405628.46 Vastl.2. Grote br.bout in de ZW.steunbeer van de ZO.kerkmuur; 197 cm b.b.g. 67 91411.22 405633.31 Vastl.3. Br.bout ongeveer in het midden van de Z.muur van het achtkant van de toren; 137 cm boven de vloer van de omloop. 67 ngt 72

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Nederlands Geodetisch Tijdschrift (NGT) | 1972 | | pagina 20