handeld. Deze aanvragen kunnen rechtstreeks worden gericht aan het hoofd van het bureau van de Bijhoudingsdienst van de Rijksdriehoeksmeting. Aan de Rijksdiensten wordt deze service kosteloos verleend. Bij de overige aanvragen worden alleen de extra kosten, die deze dienstverlening meebrengt, in rekening gebracht. Aangezien voor de bepaling van een derde-orde-punt in vele gevallen metingen moeten worden verricht, ook als het gevraagde punt reeds als R.D.-punt bekend is, verdient het aanbeveling de aanvraag tijdig in te dienen. Derde-orde-punten, gelegen binnen een te meten kringnet, worden hierin opgenomen of eraan ver bonden en als punten van dit kringnet berekend. De bepaling van de vastleggingsbouten, ter verzekering van deze punten, wordt uitgevoerd door de Bij houdingsdienst van de Rijksdriehoeksmeting. Zowel de coördinaten van de eerste-orde-punten als de nieuw bepaalde coördinaten van tweede en derde-orde-punten zullen worden vastgesteld ten opzichte van een nieuw assenstelsel. Dit nieuwe as I 203 A v assenstelsel is, in navolging van de Topografische Dienst, ontstaan door evenwijdige verschuiving, zodanig dat de oorsprong van het oude stelsel in het nieuwe systeem de coördinaten x +155000 m en y +463000 m heeft. De gegevens van de R.D.-punten in het nieuwe systeem zullen worden gepubliceerd op lijsten, volgens bijgaand voorbeeld. De lijsten zijn per blad van de topografische kaart genummerd. De R.D.-punten (en de hoofdpunten) worden in volgorde van hun nummering op de lijsten ver meld. Per blad van de topografische kaart zijn de eerste- orde-punten genummerd beginnend met 101, de tweede-orde-punten met 201, de derde-orde-punten met 301 en de hoofdpunten beginnend met 501. Op de achterzijde van de lijsten worden afbeel dingen gegeven van de, op de voorzijde, vermelde punten. De lijsten worden gepubliceerd met de bijbehorende bladen van de topografische kaart. Op deze bladen zijn de punten die op de lijsten voorkomen aange duid door een streepje met een bolletje en het nummer van het punt. Bij optredende veranderingen in de gepubliceerde gegevens zullen nieuwe lijsten en topografische bladen worden verstrekt, in het algemeen eenmaal per jaar. Aan de abonnees van het R.D.-kaartsysteem wor den de vervangende lijsten met bijbehorende topo grafische bladen gratis verstrekt. Voor bepaalde rijksdiensten geldt dit ook ten aanzien van de ver strekking van de aanvullingen op de eerste publi- katie. Voor de overige abonnees zal de prijs voor een co- ordinatenlijst 1,20 en voor een topografische kaart 5,70 zijn. Deze kosten zullen respectievelijk 4,70 en 9,20 bedragen voor niet-geabonneerden. Zolang de gegevens van de R.D.-punten nog niet op lijsten zijn gepubliceerd blijft men gebruik maken van de R.D.-coördinatenkaarten van de punten die in het nieuwe systeem zullen worden op genomen. Voor het gebruik als aansluitingspunten voor kringnetten dient echter overleg gepleegd te worden met de Bijhoudingsdienst van de Rijks driehoeksmeting. 1 A M R. K.K. Oud Gastel H. K. Steenbergen 202 X R.K.K. Sinteloord H.Ï^F^naart ngt 72 19

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Nederlands Geodetisch Tijdschrift (NGT) | 1972 | | pagina 21