GADELLA Berichten sla er maar eens\a9«aalV Geeferma n draai aan of Attenbergergrensmarkeringspaaltjes: altijd goed REORGANISATIE VAN DE DIENST VAN HET KADASTER EN DE OPENBARE REGISTERS De staatssecretaris van Financiën, Mr. A. P. J. M. M. van der Stee is voornemens de dienst van het Kadaster en de Open bare Registers te reorganiseren langs de volgende lijnen - uitbouw van de centrale directie van de dienst van het Kadaster en de Openbare Registers en verplaatsing van deze directie van Den Haag naar Apeldoorn; - samenvoeging van de 57 regionale bureaus in 11 provin ciale eenheden. Met deze reorganisatie zal in een drietal provincies worden begonnen. Als de reorganisatie in deze provincies is voltooid, zal de samenvoeging van de bureaus, rekening houdend met de opgedane ervaringen, ook in de andere delen van het land worden uitgevoerd. De 11 pro vinciale bureaus zullen rechtstreeks ressorteren onder de directeur van het Kadaster. Het is de bedoeling de reorganisatie op dusdanige wijze te realiseren, dat geen personeel zal behoeven af te vloeien. De Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg en het personeel zijn over dit beleidsvoornemen ingelicht. De per sonele gevolgen van de voorgenomen reorganisatie zullen, zodra ditmogelijk is, onderwerp van overleg met de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg uitmaken. Het doel van de reorganisatie De bezinning op de plaats en de structuur van het Kadaster heeft ertoe geleid, dat deze dienst op 1 juli 1970 werd los gemaakt van het directoraat-generaal van de Belastingen en een plaats kreeg in het nieuw gevormde directoraat-generaal van het Kadaster en de Domeinen. Als volgende stap bestaat het voornemen de organisatie en de werkwijze van de Dienst aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Verwacht wordt dat de Dienst hierdoor beter kan voldoen aan de meer dynamische eisen, die de maatschappij in deze tijd stelt op het gebied van de registratie van en informatie over de gesteldheid en rechtstoestand van onroerend goed. Hiertoe is onder meer een verbetering nodig van de communicatie binnen de Dienst en van de coördinatie van de werkzaam heden, die thans nog op een groot aantal afzonderlijke en over het land verspreide bureaus worden verricht. Met de provinciale samenvoeging en -indeling wordt beoogd het aantal te coördineren en te leiden onderdelen te be perken, projectmanagement mogelijk te maken, een betere inzet van het personeel op de diverse projecten te bereiken, een groter rendement te verkrijgen van de hulpmiddelen en voorts een betere aansluiting te verkrijgen met eveneens provinciaal ingedeelde aanverwante diensten. Bovendien kan door een concentratie van de bureaus een betere personeelsopbouw worden bereikt, waarbij ook een betere afstemming van de taken mogelijk wordt. Uitvoering met schroefdraad, indraaibaar Uitvoering met T-profiel, voor inslaan alleenvertegenwoordiging voor Nederland Oudegracht 312 Utrecht tel. 030-2 2743 22 ngt 72

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Nederlands Geodetisch Tijdschrift (NGT) | 1972 | | pagina 24