BERICHTEN. Bij K. B. van 28 April 1900 N°, 61 is benoemd tot bewaarder van de hypotheken enz. te Winschoten H. Burger, ontvanger der registratie enz. te Gorinchem, zulks ter vervanging van den heer F. H. van Leeuwen, die bij K. B. van 21 Maart N°. 15 benoemd is tot ontvanger van het Buitengewoon Zegel te Amsterdam. Bij K, B. van 25 Mei 1900 N°. 78 is benoemd tot ontvanger der registratie en domeinen en bewaarder van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Brielle J. D. Wetsels, ontvanger der registratie enz. te Middelburg. De heer W. M. M. Vermaten Koster, controleur van de directe belastingen en het kadaster te Arnhem is aldaar den 8en Juni 1900 overleden. De adspirant-landmeters, tot dusverre werkzaam bij de kadastrale boekhouding, zijn met 1 Juli toegevoegd aan landmeters voor den velddienst. Op dien datum is de adspirant G. W. Kloosterboer verplaatst van Almelo naar Deventer. Naar wij vernemen zal er in 1900 geen examen voor de adspirant- landmeter worden gehouden en zullen tot het examen in 1901 ook worden toegelaten zij die in 1899 of 1900 den vollen ouder dom van 28 jaar hebben bereikt. yEREENIGING VOOR j\. EN y. Het Bestuur der Notarieele Vereeniging noodigt de leden onzer Vereeniging uit tot bijwoning der vergadering op 29 September e.k. (Zie bl. 61 dezer afl.) Ten einde het den ver van Amsterdam wonenden leden gemak kelijk te maken hieraan gevolg te geven, zal onze jaarvergadering worden gehouden op Zondag 30 September. De Secretaris: M. DE VOS.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1900 | | pagina 141