83 „hypotheek-acten en verdere schrifturen, die overeenkomsten of andere „rechtshandelingen of rechtsfeiten constateeren, welke op de rechts verhoudingen der individuen van invloed zijn." In de praeadviezen van Mr. P. R. Feith en A. Moll leest men dus wel dat een kadaster met bewijskracht ten aanzien der eigen dom sgrenzen wordt aanbevolen, maar men vindt er geene gronden voor die aanbeveling uiteengezet noch beschouwingen, waardoor eene overtuiging zou kunnen worden gevestigd of die hier tot nadere overweging aanleiding kunnen geven. Dit behoeft geene verwondering te wekken; de prae-adviezen behandelen de vraag: Is herziening wenschelijk van het stelsel onzer wet omtrent eigendom van den grond? Het kadaster met bewijskracht komt daarbij slechts in het voorbij gaan ter sprake. In het praeadvies van den heer Boer van 1893 wordt uitvoeriger over het kadaster gehandeld. Terecht wordt hij door den heer Moll de onvermoeide strijder voor verbetering van het kadaster genoemd. Wat hij over het kadaster zegt verdient overwogen te worden; eene uitdrukking als deze: „Invoering van een rechtsgeldig kadaster wordt hier, zoowel „als elders, door zaakkundigen eenstemmig gewenscht, „van andere zijden worden daartegen bezwaren geopperd" kan men onbe sproken laten. De Heer Boer acht noodig een rechtsgeldig kadasterwaaronder hij thans verstaat eene kaart, waarop de grenzen der eigendommen zijn afgebeeld en waaraan door de wet bewijskracht in rechte, be houdens tegenbewijs, is toegekend. Uit het voormelde praeadvies, in verband met de verhandeling over reorganisatie van het kadaster, opgenomen in het Tijdschrift voor kadaster en landmeetkunde, deel 8 (jaar 1892) afl. 1, 2 en 4, waarnaar in het prae-advies wordt verwezen, blijkt omtrent het plan van den heer Boer het volgende: Voor een kadaster met aanwijzing der eigendomsgrenzen is eene nieuwe opmeting van het geheele land noodig, in verband met de driehoeksmeting aan welker vernieuwing sedert jaren wordt gewerkt door de Rijks-commissie voor de graadmeting en waterpassing (Handl. Ned. Juristen-Vereen. 1893, deel 1 pag. 153 en v.) Aan die nieuwe opmeting moet voorafgaan eene vaststelling der

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1900 | | pagina 87