99 voor hem kunnen verschijnen, persoonlijk of bij schriftelijk daartoe gevolmachtigden, ten einde hunne bezwaren te doen kennen." De navolgende stukken hebben, ter voldoening aan dit wets artikel, ter visie gelegen: 1. eene beschikking van den rechter-commissaris, waarin de, tengevolge titel of successie nader bijgewerkte volledige lijst van rechthebbenden, het opgemaakte plan van verdeeling en eenige andere bescheiden, 2. het verslag van de waardeering, 3. het door den landmeter opgemaakte „verdeelingsstuk", 4. negen kaarten van verkaveling, 5. het register van verkaveling, en 6. de daarbij behoorende toelichting. Al deze stukken waren gezegeld en geregistreerd, dit laatste ingevolge art. 40 der markenwet kosteloos. In de aanplakking was tevens aangekondigd, dat de landmeter gedurende de ter visie - ligging der stukken des zaterdags zitting- zou houden tot het geven van inlichtingen; van deze gelegenheid werd druk gebruik gemaakt. Op de zitting na afloop der ter visie ligging gehouden door den rechter-commissaris, werden twee bezwaren ingebracht. Het eerste betrof de schatting van een zeker blok; het tweede, de splitsing in 3 naast elkaar gelegen kavels, van eenzelfde schat- tingsblok, waardoor toevallig aan een al het slechte en aan een ander al het beste van dit blok ten deel zou vallen. Het tweede bezwaar was ook een gevolg van de schatting, daar grond, die onderling in waarde meer dan de helft verschilde, wel in twee blokken had mogen geschat worden. Het eerste bezwaar werd uit den weg geruimd door den be trokken eigenaren eene schadeloosstelling toe te kennen en aan het tweede werd tegemoet gekomen door eene gewijzigde verkaveling der drie kavels. Tegen de „eigenlijke" verkaveling en de toedeeling werd geen enkel bezwaar ingebracht. De wijzigingen lagen ingevolge art. 27 der Wet veertien dagen ter visie; na verloop van dezen termijn werd weer eene bijeen komst gehouden, waarop niemand verscheen. Hiermede was de verdeeling een voldongen feit, het gebouw was

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1901 | | pagina 101