134 A. Abend roth. Stadtischer Oberlandmesser in Hannover. Der Landmesser im Stadtebau. Practisches Handbuch zur sach- gemassen Erledigung aller landmesserischen Geschafte im Gemeindedienst. Mit 4 Tafeln und 27 Textabbildungen. Berlin 1901. Verlag von Paul Parey. Preis 9 Mark. Het aantal landmeters in gemeentelijken dienst neemt in Duitsch- land voortdurend toe, van 1880 tot op heden, is het van 30 tot 150 gestegen. De invloed, die wetenschappelijk gevormde ambtenaren immer op hun werkkring uitoefenen, heeft zich ook bij de stedelijke opnemin gen doem gelden; het betrokken arbeidsveld is er tot een zelfstandig dienstvak door ontwikkeld, waarover tot op heden echter enkel verspreide literatuur verscheen. Een handboek, waarin de werkzaamheden en de verplichtingen van den landmeter-gemeente-ambtenaar werden behandeld, bestond tot nog toe niet; het werk van onzen Hannoverschen ambtgenoot, dat het karakter van een geodetisch leerboek mist, voorziet in deze leemte. W. Weitbreclit. Prof. Praktische Geometrie. Leitfaden für den Unterricht an technischen Lehranstalten, sowie für die Ein- führung von Landmessereleven in ihren Beruf, und zum Gebrauch für praktisch thatige Techniker und Landwirte. Mit 128 in den Text gedruckten Figuren. Stuttgart 1901. Verlag van Konrad Wittwer. Preis 3.50 Mark. Dit boek is een nieuwe bewerking van den indertijd door Prof. A. Grosse uitgegeven «Leitfaden», van welk werk vijf uitgaven verschenen, die gretig in Zuid-Duitschland werden ontvangen. Het behandelt alles wat de toekomstige landmeter dient te weten, om toegelaten te worden tot het onderwijs dat aan de universiteit wordt gegeven, en dat in Duitschland slechts voor hem toegankelijk is, nadat hij door een voorbereiding in de praktijk bewezen heeft, voor de studie geschiktheid te bezitten. B. Börnstein. Prof. Dr. Leitfaden der Wetterkunde. Gemeinver- standlich bearbeitet. Mit 52 in den Text eingedruckten Abbil- dungen und 17 Tafeln. Braunschweig. Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn. 1901. Preis ƒ3.90. De schrijver, hoogleeraar aan de koninklijke landhuishoudkundige hoogeschool te Berlijn, biedt met dit werk een beknopt leerboek in de meteorologie aan.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1901 | | pagina 134