Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde Hierbij hebben wij de eer, U de eerste aflevering van den 50sten jaargang van ons tijdschrift ter kennismaking aan te bieden. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum zal de aflevering van 1 October a.s. als jubileumnummer ter grootte van meer dan 100 pag. uitgegeven worden. Vele bij uitstek des kundigen zullen daarin een overzicht geven van de ontwikkeling en den hui- digen stand van de landmeetkunde en van het Kadaster in het bijzonder. Het Tijdschrift, dat ingevolge een besluit van zijn uitgeefster, de Vereeni- ging voor Kadaster en Landmeetkunde, thans een algemeen karakter aan genomen heeft en waarin dus geen artikelen meer voorkomen, die alleen voor Kadaster-ambtenaren belang hebben, bevat geregeld oorspronkelijke ar tikelen op landmeetkundig en kadastraal-juridisch gebied. Onder de inter nationale landmeetkundige tijdschriften kan het mede onder de belangrijkste gerekend worden. Behalve de artikelen, bevat het de volgende vaste rubrieken, die elk om de vier maanden verschijnen: MATHEMATISCHE PROBLEMEN. Deze betreffen steeds toepassing van de wiskunde op de landmeetkunde. OVERZICHT van hetgeen in de belangrijkste binnen- en buitenlandsche tijdschriften op landmeetkundig gebied wordt gepubliceerd. ADMINISTRATIEVE PROBLEMEN. Deze zijn van kadastraal-juri- dischen aard. OVERZICHT van de belangrijkste jurisprudentie betreffende zakelijke rechten op onroerende goederen. Wij verzoeken U beleefd, kennis te nemen van den bijgevoegden „Inhoud van den 49sten jaargang". Om een dergelijk wetenschappelijk tijdschrift in ons land op hoog peil te houden en zoo mogelijk het aantal pagina's te vergrooten, is de steun noo- dig van ieder, die geregeld met landmeetkunde of met het Kadaster te maken heeft. De prijs 2.50 per jaar) is zóó laag, dat ook zij zich kunnen abon- neeren, die slechts in een enkele rubriek belang stellen. Wellicht komt ons tijdschrift c.q. ook in aanmerking voor Uw technische of juridische porte feuille? Voor wie in ruimere mate wenscht mede te werken aan het verspreiden van kennis van de Landmeetkunde en van het Kadaster, verwijzen we naar het buitengewóón-lidmaatschap van onze Vereeniging (zie pag. 2 van den omslagwaarvoor men zich bij den Secretaris gelieve op te geven. Voor het nemen van een abonnement, make men bij voorkeur gebruik van bijgaande bestelbriefkaart. Hoogachtend, DE REDACTIE.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1933 | | pagina 1