Tijdschrift Kadaster Landmeetkunde voor EN Redacteuren: Prof, J. M. TIENSTRA Mr. J. H. JONAS Redacteur-administrateur: F. HARKINK 58e Jaargang. Officieel orgaan van de Nederlandsche Landmeetkundige Federatie, de Vereeni- ging voor Kadaster en Landmeetkunde en de Vereeniging van Civiel-Landmeters. Hoogleeraar Lector aan de Technische aan de Technische Hoogeschool Hoogeschool, Hypotheekbewaarder te Delft. te Zutphen. Landmeter van het Kadaster te Rotterdam. Uitgave van de Vereeniging voor Kadaster en Landmeetkunde 1942

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1942 | | pagina 1