TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 70e Jaargang Nr. 2 1 April 1954 VOOR EN INHOUD f j BIz. FOTOGRAMMETRIE EN KARTOGRAFIE: G. F. Witt. Fotogramme trie en KadasterS3 Prof. dr. ir. W. Schermerhorn. Wenselijkheden en mogelijkheden aangaande de toepassing van de fotogrammetrie ten behoeve van het Nederlandse Kadaster 71 Stichting „Internationaal opleidingscentrum voor Luchtkaartering" 90 Prof. dr. ir. W. S c h e r m e r h o r n. European Organisation for Experimental Photogrammetric Research 97 C. A. J. von F r ij t a g D r a b ib e. De Permanente Kaarteringscommissie voor Nieuw Guinea 102 Literatuuroverzicht 106 VERSCHILLENDE ONDERWERPEN: Nederlandse Landmeetkundige Federatie Beknopt verslag van de Hoofdbestuursvergadering van 2 Februari 1954 107 Voorlopig programma van het 14e congres109 In memoriam W. Smit109 In memoriam J. H. J. Houben110 Berichtenn 1 Sommaire. Photogrammétrie et cadastre. Witt 53. Désirs et possibilités au regard de l'application de la photogrammétrie au cadastre néerlandais. Schermer hom. 71. Institut „Centre international d'instruction en photogrammétrie aérienne". 90. L'organisation européerme pour les recherches expérimentales en photogrammétrie. Schermerhom 97. La commission permanente pour la mise en carte de la Nouvelle-Guinée néerlandaise. Von Frijtag Drabbe. 102. W. Smit 109. J. H. J. Houben f. 110. Revue des journaux. 106. Uitgave van de Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verschijnt tweemaandelijks blz. 53-112. 's-Gravenhage, April 1954] T. Kad. Landmeetk. Jg. 70 Nr. 2 SHC001000079 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1954 | | pagina 1