TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 70e Jaargang Nr. 3 1 Juni 1954 VOOR EN INHOUD VERSCHILLENDE ONDERWERPEN Blz. FOTOGRAMMETRIE EN KARTOGRAFIE: Dr. D. Burger Hzn. Verbetering van de statistiek van het grond gebruik in Nederland RECHT EN ADMINISTRATIE: Prof. dr. I. Samkalden. Bepalingen inzake de bestemming van gronden 121 Ir. W. A. van der Werf f. Het verkavelingsplan bij ruilverkavelingen 128 Literatuuroverzicht137 N. D. Haasbroek. Enige opmerkingen over machinerekenen 142 Mr. ir. J. M. C. Witvliet. De mogelijkheden voor de geodetisch- ingenieurs en andere landmeters bij het onderwijs op middelbaar niveau 147 Opleiding middelbare landmeetkundigen155 Statistische dag 1954.156 Nederlandse Landmeetkundige Federatie Kort verslag van de studiedag te Delft op 1 April 1954157 Verslag van de toestand en de verrichtingen van de Federatie 159 Verslag van de penningmeester161 Examen voor landmeter van het kadaster 1952163 Berichten164 Sommaire. Amélioration de la statistique de l'utilisation du fond aux Pays-Bas. Burger. 113. Décisions sur Ia destination des terres. Samkalden. 121. Le projet de lotissement dans les remembrements. Van der Werff. 128. Quelques remarques sur Ie calcul a la machine. Haasbroek. 142. Les facultés des ingénieurs-géomètres et des autres géomètres dans l'enseignement secondaire. Witvliet. 147. Enseignement secondaire en topométrie. 155. La journée de la statistique 1954. 156. Aperqu de la journée d'études a Delft, le I avril 1954. 157- L'examen 1952 de geomètre du cadastre. 163. Revue des journaux. 118, 137. Literatuuroverzicht 113 118 Uitgave van de Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verschijnt tweemaandelijks T. Kad. Landmeetk. Jg. 70 Nr. 3 blz. 113-164. 's-Gravenhage, Juni 1954

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1954 | | pagina 1