i/ ^*^222 TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 70e jaargang Nr. 5 1 October 1954 VOOR EN INHOUD Biz. FOTOGRAMMETRIE EN CARTOGRAFIE: G. F. Witt. Het Kadaster en de fotogrammetrie213 Ir. F. van S c h a g e n. Beschouwingen omtrent enkele bij de Beierse Ruilverkavelingsdienst in zwang zijnde technische methoden en hulp middelen op het gebied van de reproductietechniek220 B. J. Lens en. De gedaante van de kadastrale kaart, gezien binnen het raam van de groep terreinkaarten230 P. A. van G o r s e 1. Plastische tekenmaterialen voor cartografische doeleinden235 Literatuuroverzicht240 RECHT EN ADMINISTRATIE: Ir. A. Go vers. De a.s. nieuwe Ruilverkavelingswet 242 Literatuuroverzicht260 LANDMEETKUNDE: Literatuuroverzicht262 VERSCHILLENDE ONDERWERPEN Examen voor landmeter van het kadaster 1952263 Berichten264 Sommaire. Le cadastre et l'aérophotogrammétrie. Witt. 213. Considerations sur quelques méthodes et matériaux auxiliaires en usage dans la technique reproductrice du service bavarois de remembrement. Van Schagen. 220. L'aspect du plan cadastral, considéré parmi les cartes de terrain. Lensen. 230. Matériaux de dessin en matières plastiques pour les buts cartographiques. Van Gorsel. 235. La nouvelle loi sur le remembrement a la veille de sa votation. Govers. 242. L'examen 1952 de géomètre du cadastre. 263. Revue des livres et des joumaux. 240, 260, 262. Uitgave van de Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verschijnt tweemaandelijks T. Kad. Landmeetk. Jg. 701 Nr. 5 blz. 213-264. 's-Gravenhage, oct. 1954 SHC001000082 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1954 | | pagina 1