228 het kunnen gebeuren, dat de smalle tussenruimte tussen dubbele lijnen of tussen arceringslijnen verdwijnt en een dikke zwarte streep of band ontstaat. ad 2. De verzwakking geschiedt subtractief. Van alle lijnen wordt een smal zoompje aan beide zijden afgenomen. De verschillen in lijn dikten worden daardoor duidelijker geaccentueerd. Niet geheel zwarte lijnen vallen uiteen in dunnere stukjes (streeplijnen), want de grens aan de versmalling wordt gesteld door het dunste deel van de dunste lijn op de tekening. Overschrijdt men deze grens, dan wordt dit dunste deel uitgewist. Ook verdwijnen dan punten. Wil men bewust lijnen uit een tekening doen verdwijnen, dan dient men er voor te zorgen, dat deze lijnen in het origineel half zo dik zijn als de overige lijnen, die zuiver en strak, zonder onregelmatigheden, getrokken dienen te zijn, wil het vergrote resultaat als kaart accep tabel zijn. Er zijn nog enkele andere mogelijkheden met de Klimsch-Variomat, die wij hier echter onbesproken willen laten; zij zijn eveneens nog weinig in toepassing gebracht. Het blijkt dat in ons land reeds een jaar geleden contacten zijn ge legd tussen de Fa. Klimsch en.de Topografische dienst om tot aankoop van een „Variomat" over te gaan. Bewezen zal nu moeten worden of de resultaten met de „Variomat" beter zullen zijn dan die verkregen volgens de methode, waarbij door middel van fotografische manipu laties de gewenste lijndikte wordt verkregen. Naar verluidt zal dit vergelijkend onderzoek zeer binnenkort plaatsvinden. Onze aandacht willen wij nu verder aan het nieuwe product van Otto Perutz G.m.b.H., München, wijden: V. De Pcr-Ha-Film, waarvan Direktor Jager in zijn voordracht zei, dat het aan alle eisen van de cartografie voldoet. De maatvastheid van deze omkeerfilm schijnt bijzonder groot te zijn; de krimping zou slechts 0,02 bedragen tegen 0,14 bij films op nitro-cellulose en 0,13 bij films op acetaat-cellulose 5). Het grote voordeel aan het gebruik van deze omkeerfilm verbonden is, dat direct van de opname een te calqueren maatvast positief ont staat, en volgens Direktor Jager is hierdoor de kaartreproductie pas rationeel geworden. De besparing aan materiaal tegenover vroeger bedraagt volgens hem 50%, de besparing aan arbeid ca. 30%. De belichtingstijd van de Per-Ha-Film is ongeveer 1/3 van die van gewone films, zoals de Peruprintfilm. Een reguleerweerstand dient er echter voor te zorgen, dat de lichtbron constant wordt gehouden, want hier mede staat of valt het technisch onberispelijke positief. Ontwikkeld wordt in een harde ontwikkelaar (Hydrochinon) ge durende 4 a 5 minuten bij 180 C. Er ontstaat dan als gewoonlijk een negatief. Dit wordt goed met water afgespoeld en in het omkeerbad S) Ook bij de Topografische dienst werd geconstateerd, dat de maatvastheid van de Per-Ha-film beter is dan van enig ander soort grafische film.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1954 | | pagina 18