229 gelegd. (Hiervoor een kunststofschaal te gebruikenniet bruikbaar zijn stalen of emaille schalen.) Na ca. 30 seconden kan het omkeer- proces bij daglicht worden voortgezet, waarna men na 1 a minuut ziet hoe het belichte zilver als zwart slib van de film loslaat. Ook de anti-halo-laag verdwijnt. Na nog een minuut mag de film uit het om- keerbad worden genomen, waarna hij met de handdouche behoorlijk wordt afgespoeld en daarna gedroogd (droogtijd ca. 10 minuten). Het positieve beeld staat dan als een wit reliëf op het celluloid en is dus gemakkelijker te beschadigen dan een gelatinelaag. Men zij derhalve uiterst voorzichtig in het behandelen van het oppervlak. Als leverancier van Perutz Per-Ha-Film in Nederland kan het vol gende adres worden opgegevenFa. Winkler Fallert en Co. N.V., Prinsengracht 546, Amsterdam. In Beieren werkt men uitsluitend en alleen met deze omkeerfilm en denkt men er niet meer over reproducties te maken via een negatief. In hoeverre deze methode nog eens in Nederland ingang zal vinden, speciaal bij de Cultuurtechnische dienst, zal nog moeten worden bezien. Zolang men daar genoegen neemt met een reproductie via een goed koop papier-negatief, zal de Per-Ha-Film niet aan bod komen. Pas bij het stellen van zwaardere eisen ten aanzien van de maat vastheid van het te reproduceren kaartmateriaal, zal de Per-Ha-Film ook hier een kans gaan maken. De tijd zal dit moeten leren. De Topo grafische dienst, die uiteraard de zwaarste eisen stelt aan de maat vastheid van zeer nauwkeurig kaartmateriaal, gebruikt hiervoor nooit film, doch uitsluitend glas, hetgeen van deze dienst ook wel te begrij pen is. De voordelen van het gebruik van film boven glas zijn echter zo sprekend, dat diensten die gebruik maken van kaarten, afgeleid van bovengenoemd kaartmateriaal, de voorkeur aan maatvaste film zullen geven, en dan is naar schrijvers mening tot op heden de Per- Ha-Film hiervoor de aangewezen filmsoort. Resumerende kan worden gezegd, dat op het gebied van de repro ductietechniek het bezoek aan Beieren veel belangwekkends heeft voort gebracht. Het heeft althans laten zien, dat men elders ook niet stil heeft gezeten om methoden en middelen uit te vinden, die, in toepas sing gebracht, de vervaardiging van kaarten en plans wezenlijk ver snellen. Men zal in ons land hiervoor niet zijn ogen kunnen sluiten. Wil ook hier het ruilverkavelingsprogramma, zoals het plan is, versneld worden, dan dienen enkele der genoemde middelen en methoden zeer zeker te worden overgenomen. Met de fotografische reproductie is men al een heel eind op weg. Als volgende stap wordt de spoedige invoering van de zeefmaldruk en van het tweekleurige lichtdrukpapier met vertrouwen tegemoet gezien. Utrecht, september 1953. 1. Dipl. Ing. L. Jager: Technische Methoden im bayerischen Flurbereinigungs- verfahren. Bayer. Fachtagung über Flurbereinigung am 5. August 1953. 2. L. Dremer: Das Siebdruck-Verfahren. Flurbereinigungsamt Bamberg.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1954 | | pagina 19