238 behandeling met puimsteenpoeder te ondergaan, waarna preparatie van de gematteerde zijde volgt. Genoemde preparatie beoogt het uitlopen van de chemisch inwerkende inkt te voorkomen en het te betekenen oppervlak grondig te reinigen. Het aantrekken van stofdeeltjes, ver oorzaakt door de electrostatische lading van het materiaal, wordt hier door ook belangrijk verminderd. Voor de preparatie van de astralonplaat wordt gebruik gemaakt van Pelikanvloeistof FS Folienreinigungsmittel FS), die met in deze vloeistof gedrenkte watten in krachtig draaiende beweging op de ge matteerde zijde aangebracht wordt en eenmaal in de lengterichting van de plaat. Hierdoor wordt een huiddunne laag op de plaat aangebracht, die het tekenen van dunne en strakke lijnen mogelijk maakt. De Peli- kaninktsoort S doorbreekt de FS-laag en werkt chemisch op het astralon in. Het reinigen van de trekpennen en andere tekenmaterialen geschiedt met behulp van de Pelikanvloeistof LS Lösungsmittel LS) die op lossend op de inkt werkt. De praktijk heeft uitgewezen, dat de genoemde inktsoort bijna on gevoelig is voor temperatuurswisselingen en zijn juiste vloeibaarheid ook bij grotere temperatuursschommelingen behoudt. Het eventuele uitzweten van de weekmaker, die het stug en bros worden van het materiaal moet voorkomen, heeft geen invloed op de houdbaarheid van de opgebrachte S-inkt. Proefnemingen, in samenwerking met de Pelikanfabrieken verricht, wezen uit, dat deze inktsoort zowel voor de astrafoil- als de plastic- sheetbetekening geschikt is. De firma Van Gemert te Amsterdam brengt momenteel deze speciale inkt met bijbehorende hulpmiddelen op de markt. De keuze van het tekengereedschap voor het tekenen op de plastics is een zaak die alleen door praktische ervaring bepaald kan worden. Het staat wel vast, dat de trekpen aan grotere slijtage dan normaal onderhevig is, zodat veelvuldiger slijpen noodzakelijk is. Door de Haff- fabrieken is thans een trekpen ontwikkeld, waarvan de uiteinden der bekken van speciale hardstalen, ingelegde, punten zijn voorzien. Deze trekpen is bedoeld voor het tekenen op astralon. De ervaring heeft geleerd, dat het betekenen en beschrijven van de plastics een zekere omstelling van de cartograaf vereist. Het werken met een chemisch op de tekenondergrond inwerkende inkt en de plas tische tekenmaterialen brengen in den beginne diverse moeilijkheden met zich mede. De eigenschap bv. van de Pelikaninktsoort S om zich met het materiaal te verbinden, brengt met zich mede, dat de tekenaar zich a.h.w. op het gebruik van deze inkt moet instellen. Het is van belang met de volgende factoren rekening te houden ahet inwerken van de inkt op het materiaal, b. de vluchtigheidsgraad van de inkt, c. de tekensnelheid. De eigenschap van de inktsoort, het materiaal aan te tasten, brengt met zich mede, dat men, teneinde strakke en egale lijnen te verkrijgen,

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1954 | | pagina 28