240 Literatuuroverzicht De Fototechnische dienst van het kadaster te Amsterdam maakt reeds geruime tijd gebruik van deze apparatuur voor de vervaardiging van nagenoeg maatvaste kopieën op Kodagraph Auto positive Film om zo tot vernieuwing van het bestaande kaartenarchief te komen. De Kodagraph Autopositive Film is zeer geschikt om tussenkopieën van op astralon (astrofoil, plastic sheet) getekende plans te vervaar digen. Het heeft tot voordeel dat men, waar men niet geregeld over een pneumatisch kopieerraam beschikt, het origineel niet voor iedere ge wenste afdruk door de lichtdrukmachine behoeft te voeren. Aan het vervaardigen van kopietekeningen op genoemde filmsoort zijn door gaans nogal hoge kosten verbonden, daar men moet rekenen met een eenheidsprijs van 0.45 per dm2. In de praktijk zal men moeten overwegen in hoeverre de kosten verbonden aan de vervaardiging van kopieën op Kodagraph film ver antwoord zijn. Astrafoil Behalve astralon is ook het zgn. astrafoil, een in Engeland veel vuldig gebruikte plastische tekenondergrond, hier te lande in gebruik. Voor het betekenen van astrafoil worden in Engeland de volgende inktsoorten gebruikt: Higgins Lithodrawing Ink, British Cellulose Lacquer-Black Ink, Pelikan Inkdeze blijken volgens de gegevens wel aan de gestelde eisen te voldoen. Het betekenen van astrafoil met de inktsoort-S van de Pelikanfabrie- ken blijkt, na preparatie van de gematteerde zijde met de reeds ge noemde vloeistof FS, goede resultaten op te leveren. Betreffende het kaarteren op astrafoïl-transparant kan gezegd wor den, dat hier dezelfde moeilijkheden naar voren treden als bij de kaar- tering op astralon. Nabeschouwing In het algemeen kan gezegd worden, dat het gebruik van plastische materialen voor cartografische doeleinden nog in een ontwikkelings stadium verkeert. Praktische ervaringen zullen moeten leiden tot de juiste materiaalkeuze en de bepaling van de meest geschikte inktsoort. Het zal voor alle op cartografisch gebied gespecialiseerde krachten van belang zijn, als de opgedane ervaringen met plastische tekenmate rialen gepubliceerd worden om zo te komen tot de juiste tekentechniek. Prof. Dr. K. Schwidefsky, Grundriss der Photogrammetrie. 5e druk, 290 blz., 15 X 21 cm, prijs DM 24.80. B. G. Teubner, Stutt gart. 1954. Het inleiden van bovengenoemd boek bij de lezers van dit tijdschrift mag als overbodig worden beschouwd. Bij de verschijning van de 5e

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1954 | | pagina 30