241 druk kunnen enkele opmerkingen niettemin dienstig zijn. De ver andering van de titel, die bij de eerste druk luidde: „Einführung in in „Grundriss der geeft al aan in welke richting de inhoud van het werk zich ontwikkeld heeft. Het is bewonderenswaardig te zien hoeveel stof de schrijver op 280 blz. heeft weten bijeen te brengen, te ordenen en ondanks de zeer be knopte vorm toch duidelijk uiteen te zetten. Door de veelvuldige ver wijzingen naar de literatuur wordt de lezer het verder doordringen in de stof vergemakkelijkt. Als „leerboek" voor hen die voor het eerst met fotogrammetrie wensen kennis te maken, kan ik het boek van Schwidefsky niet aan bevelen. M.i. bevat het daarvoor te veel en is het gevaar te groot, dat hoofdzaken en bijzaken niet op de juiste wijze uit elkaar gehouden kunnen worden. Voor diegenen die reeds enige kennis van het vak hebben en zich op de hoogte willen stellen van de huidige ontwikkeling dan wel belangstelling hebben voor een bepaald onderdeel, kan het boek onschatbare diensten bewijzen. De gedrongen schrijfwijze stelt hoge eisen aan de aandacht van de lezer, doch elk die zich de moeite getroost het gelezene zorgvuldig te overwegen, zal tot de slotsom komen, dat zijn moeite niet vergeefs is geweest. Ik moge besluiten met een vertaling van de doelstelling die de schrijver in het voorwoord formuleert en die als volkomen bereikt kan worden beschouwd „Het boek wil derhalve zijneen inleiding voor veeleisende lezers, die zich een oordeel over de huidige stand van de principes, de instru mententechniek en de methode willen vormen, om op grond daarvan hun beslissingen te nemen; voor de studenten een leidraad, die welis waar een zekere hoeveelheid schoolkennis niet bevat, daarvoor in de plaats echter velerlei geeft wat in grotere leerboeken niet staatten slotte een compendium voor de beoefenaar van het vak, die het nieuw ste materiaal aan gegevens, getallen, namen van literatuurverwijzingen zoekt." Van der Weele H. Kasper, R. Scholl: Application of aerial photogrammetry to land registry surveys. Uitgave Wild, Heerbrugg. 43 blz., 15,5 X 21,5 cm, 37 afb. Dit prachtig verzorgde boekje geeft een kort overzicht van de moge lijkheden van de apparatuur van Wild voor kadastrale doeleinden. Het overzicht is samengesteld uit een groot aantal foto's en grafieken, met in het Engels, Frans, Italiaans en Duits gestelde toelichtingen. Aan het eind is een literatuurlijst opgenomen. G. F. W. Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland. Verschenen: norm N 5001, Fotogrammetrie, woordenlijst. Prijs 2.Ter kritiek gepubliceerd: ontwerp-norm V 1330, Technische tekeningenaanduiding van waterbouwkundige kunstwerken op kaar ten. Prijs 0.75. Deze normen zijn verkrijgbaar bij de boekhandel of rechtstreeks bij de Uitgeverij Waltman, Hippolytusbuurt 4, Delft. F. H.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1954 | | pagina 31