214 sommige gevallen wel eens meermalen op hetzelfde aambeeld gehamerd zal moeten worden. Tot de grote vorderingen op landmeetkundig gebied mag zeer zeker de luchtfotogrammetrie worden gerekend. De mogelijk heden die de fotogrammetrie biedt zijn het waard nogmaals Uw aan dacht hiervoor te vragen. B egripsb e paling. Wanneer over „het kadaster" zal worden gesproken heeft U keus tussen een aantal begrippen. Volgens Mr. Jonas is het kadaster een ver zameling van kaarten, waarop afgebeeld zijn alle percelen, terwijl in bijbehorende registers gegevens te vinden zijn over de zakelijke rechten die op die percelen worden uitgeoefend met de namen van de sub jecten van die rechten, of zoals Prof. Tienstra het kadaster kort en bondig definieertde administratie op de grondeigendom. In andere betekenissen wordt onder „kadaster" verstaanhet dienst vak dat zich met de administratie en de technische uitvoering bezig houdt, of ook wel de ambtenaren of de leiding van dat dienstvak. Uit het verband waarin het woord kadaster wordt gebruikt, zal de betekenis ervan duidelijk zijn. De luchtfotogrammetrie is een meet- en kaarteermethode, die in dit geval op een zo doeltreffend mogelijke wijze aan het kadaster dienst baar gemaakt dient te worden. Enige gevolgen van het gebruik van de fotogrammetrie voor het kadaster. Tengevolge van de toepassing van de fotogrammetrie bij het ka dastrale werk wordt kennis gemaakt met de werkwijze van andere diensten, in dit geval speciaal de Meetkundige dienst van de Rijks waterstaat. En dan noem ik hier in het bijzonder het feit, dat de nieuwe plans worden vervaardigd op astralon. De ruilverkavelingsdienst kan van dit gebruik wellicht voordeel trekken. De vervaardiging van de werkplans met behulp van het procédé-Wienecke biedt ons misschien de gelegenheid van het werkplan I via het werkplan II tot het bijblad op hetzelfde astralonplan te komen. Als ergens een mogelijkheid aan wezig is deze vereenvoudiging te bereiken, dan is zij wel gelegen in de op deze wijze uitgetekende kaart. Er wordt thans naarstig naar een oplossing in deze geest gezocht. Aldus kan een uitvloeisel van de fotogrammetrie van invloed zijn op de werkmethode van het kadaster. Ten aanzien van de meetmethode kan worden opgemerkt, dat het niet- uitgesloten is, dat, tengevolge van de fotogrammetrie, bij het kadaster meer de poolcoördinatenmethode bij de uitzetting en opmeting ingang zal vinden. Ik meen, dat de toepassing van deze methode ook onze aandacht verdient in de gevallen waar fotogrammetrie met ge bruik van gesignaleerde punten geschiedt. In een artikel, verschenen in het Zeitschrift für Vermessungswesen schrijft Pütz over de pool coördinatenmethode, zoals die wordt toegepast in Duitsland, bij de op meting van wegen met behulp van fotogrammetrie.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1954 | | pagina 4