LANDMEETKUNDE Literatuuroverzicht 262 aanduiding van registergoederen wordt overgelaten aan een Algemene Maatregel van Bestuur, ook wanneer het hypotheken betreft. Jonas stelt de vraag of de opneming van bedóelde bepaling in de A.M.v.B. wel hetzelfde effect zal hebben als wanneer deze in de wet zelf zou voorkomen. In het systeem van de wet, zoals dit uit het ge publiceerde ontwerp blijkt, is dit zeker niet het geval. Wil in het nieuwe B.W. het begrip „positieve specialiteit" tot uiting komen, dan zal wijziging van de wettekst zelf niet achterwege kunnen blijven. Van kadasterzijde moge men daarvoor ijveren. W. v. R. A. C. J. Hof: Landmeten; wenken en oefeningen voor het ver richten van eenvoudige metingen. 2e druk. VIII 182 blz. 16 X 23 cm. P. Noordhoff N.V., Groningen-Djakarta 1954. Prijs 7.50, geb. 8.75- Het is een prettige taak de tweede druk te mogen beoordelen van het bovengenoemde boek, waarvan de eerste druk, verschenen in 1941, reeds enkele jaren uitverkocht is. In dit tijdschrift (jaargang 1941, blz. 102) heeft Prof. Tienstra de eerste druk besproken en aan zijn waar derende woorden van toen heb ik thans weinig meer toe te voegen. Het werkje is nagenoeg ongewijzigd herdrukt. Slechts enkele kleine veranderingen zijn er in aangebracht en deze veranderingen zijn zelfs nog weer verbeteringen. Schrijver verdeelt zijn boek in de volgende negen hoofdstukken I. Elementaire werkzaamheden bij het meten. II. Het opmeten van eenvoudige terreinen. III. Het uitzetten van eenvoudige terreinen. IV. Het uitzetten van cirkelbogen. V. Ontoegankelijke punten. VI. Het uitzetten van percelen van een gegeven grootte. Het ver delen van een perceel in een bepaald aantal even grote delen. VII. Bijzondere verdelingen en uitzettingen. Grensverleggingen. VIII. Verschillende onderwerpen. IX. Herhaling. Elk der hoofdstukken is weer onderverdeeld in paragrafen. In na genoeg elk hoofdstuk is, toegelicht met duidelijke figuren, bovendien een groot aantal werkstukken opgenomen. Het is een genoegen het boekje nog weer eens door te bladeren. Het bevat een schat van landmeetkundige aanwijzingen voor allen die met de lagere geodesie in aanraking komen en men komt onder de indruk van de warme belangstelling van de auteur voor zijn vak en van de grote zorg en de grote deskundigheid waarmee de heer Hof de materie heeft behandeld.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1954 | | pagina 52