TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 73e jaargang Nr. 3 1 juni 1957 VOOR EN INHOUD VERSCHILLENDE ONDERWERPEN RECHT EN ADMINISTRATIE: Ir. J. F. Ilsen. Bij het afscheid van J. J. Gorter als hoofd van de kadastrale Ruilverkavelingsdienst121 Prof. ir. F. Hellinga. De wisselwerking tussen cultuurtechniek en ruilverkaveling125 Ir. S. Herweijer. De voorbereiding van een ruilverkaveling „nieuwe stijl"133 Mr. H. C. P. Korte. Vragen rondom de ruilverkavelingswet 1954 I42 Ir. G. A. Overdijkink. Landschapsverzorging bij ruilverkaveling 148 W. F. Stoorvogel. Organisatie van de kadastrale ruilverkavelings dienst 155 Mr. J. Vink. Planologie en ruilverkaveling163 Ir. G. Wans ink. Sociale aspecten van de ruilverkaveling 169 Prof. ir. G. F. Witt. Efficiëntie bij ruilverkavelingswerkzaamheden 179 Ir. L. A. L. Hamers. De taak van de landmeetkunde bij de provin ciale waterstaat186 Ir. J. G. Gooden. De landmeetkunde in dienst van de gemeente 193 Mr. ir. S. M. Meelker. De landmeetkunde bij het kadaster en haar maatschappelijke betekenis200 Vergadering van het Comité Permanent van de F.I.G. van 3 tot 8 september 1956 te Londen211 In memoriam A. J. Guichard 216 Nederlandse Landmeetkundige Federatie Beknopt verslag van de Hoofdbestuursvergadering gehouden op 1 april 19572I<* Examens van de N.L.F217 Prof. Vening Meinesz door de Geofysische Kring gehuldigd 218 Onderzoek voor landmeetkuhdig ambtenaar-A van het kadaster 1952 219 Berichten220 Sommaire. A l'occasion de la retraite de J. J. Gorter, chef du service cadastral du remembrement parcellaire. Ilsen. 121. L'interaction de la technologie rurale et du remembrement. Hellinga. 125. La préparation d'un remembrement de style moderne. Herweijer. 133. Questions autour de la loi 1954 sur le remembrement. Korte. 142. Soin pour le paysage lors du remembrement. Overdijkink. 148. -L'organisation du service cadastral du remembrement parcellaire. Stoorvogel. 155. Urbanisme et remembrement. Vink. 163. Aspects sociaux du remembrement aux Pays-Bas. Wansink. 169. Recherche d'efficacité dans les travaux du remembrement. Witt. 179. La tache de la topométrie dans le régime provincial des routes et des eaux. Hamers. 186. La topométrie au service de la commune. Gooden. 193. La topométrie cadastrale et son importance sociale. Meelker. 200. Réunion du Comité Permanent de la F.I.G. du 3 au 8 septembre 1956 k Londres. 211. A. J. Guichard f216. Hommage k Prof. Vening Meinesz par le Cercle géophysique. 218. L'examen 1952 de technicien du cadastre. 219. T. Kad. Landmeetk. Jg.73 Nr. 3 blz. 121-220. 's-Gravenhage, april I957-I SHC001000096 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1957 | | pagina 1