293 de plaats van de „mundartliche Sprechform" werd namelijk aansluitende aan de instructie van de topografische dienst -weer de „ortsübliche Schreibweise" ingevoerd. In dit verband valt ook nog de regeling te vermelden in het kan ton Graubünden. Deze instructie van 20 juli 1934 vormt een zeer waardevolle bijdrage. Het kwam er op neer, dat de in de schrijftaal reeds bestaande schrijfwijzen behoorden behouden te blijven, voor zover ze te bestemder plaatse zo bekend waren. Op initiatief van de „Allgemeine Geschichtsforschende Gesell- schaft der Schweiz" gaf de Eidgenossige Vermessungsdirektion in 1937 aan Dr. G. Sal a din de opdracht tot het samenstellen van Grundsatzen für die Erhebung und Schreibweise der Lokalnamen (als Ausführungsbestimmungen des Eidgen. Justiz- und Polizeideparte- ments zu einem Bundesratsbeschluss über die Erhebung und Schreib weise der Orts- und Lokalnamen bei Grundbuchvermessungen vom 22.Februar 1938) (zie bijvoegsel III). Het beslissende artikel van deze Grundsatze luidde: De „Allgemeine Geschichtsforschende Gesellschaft" gaf in 1937 aan het Eidg. Justiz- und Polizeidepartement te kennen dat de grondbeginselen van Sal a din een belangrijke bijdrage leverden voor de juiste schrijfwijze van de namen. In het bijzonder wees men op de ongewenste toestand, dat tot nu toe de namen in het ene kanton hoofdzakelijk „schriftsprachlich" (b.v. Leibens- berg, Weingarten) in een ander „in der Mundart" (Libensberg, Wingert) en in een derde soms „schriftsprachlich", soms „mund- artlich" (Weingarten, Wingert) op de plans werden geschreven. Men wees er o.a. op dat het schrijven van de namen aan een ver menging van dialect en schrijftaal leed. Een goede toestand kon slechts verkregen worden door uit te gaan van de „Sprechform", zoals die in de mond van het volk leeft. De grondbeginselen van Saladin hadden uitsluitend betrekking op het Duits sprekende deel van Zwitserland. Analoge regels werden ontworpen voor de delen waar een andere taal werd ge sproken. Daarna werd de kantons officieel verzocht hun mening kenbaar te maken. Acht van de vijf en twintig waren het met Saladin eens; één niet, terwijl de overige besluiteloos waren, niet geantwoord hebben of andere voorstellen deden. Het spreekt vanzelf dat op grond van deze uitspraken het Ministerie van Justitie, waaronder in Zwitserland het kadaster hoort, niet kon besluiten de regels van Saladin van kracht te laten worden, ook al, omdat ze in tegenspraak waren met de voor schriften van het Ministerie van Oorlog voor de topografische dienst. Dit zou pas tien jaar later geschieden. Saladin heeft reeds jaren in vaktijdschriften en dagbladen Für die Schreibweise der sogenannten Flurnamen (das heisst aller Orts- und Regionalnamen mit Ausnahme der durch gesetzliche Ver- ordnungen festgelegten) muss die wi Volksmund lebende Sprechform. massgebend sein.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1957 | | pagina 23