3°6 Ook in ruilverkavelingen die zich over een aantal gemeenten uitstrekken, zijn grote moeilijkheden ontstaan. De herverkavelings commissie van Walcheren schrijft hierover (144): In een briefwisseling met Ir. W. A. van der Werff, secretaris van de herverkavelingscommissie, deelde hij mij mede dat de naam geving op Walcheren een lijdensgeschiedenis was geworden. De herverkavelingscommissie had getracht, daar Walcheren meer een eenheid is geworden door de uitvoering van een goed wegennet, óók de naamgeving te ordenen. Dit was te meer van belang omdat er plannen bestaan het aantal gemeenten, dat thans 17 bedraagt, door splitsing en samenvoeging te verkleinen. Men wilde hoofdzakelijk op een tweetal punten verandering brengen 1. het grote aantal Noordwegen, Nieuwe wegen, Groenewegen verminderen en 2. de naamgeving van doorgaande wegen beter regelen. Een doorgaande weg b.v. die bij Middelburg begint en over Koudekerke naar Biggekerke loopt, draagt van Middelburg af de naam Koudekerkseweg, maar zodra deze op het grondgebied van Koudekerke komt, heet de weg Middelburgseweg. Gaat men de weg verder langs, dan heet hij Biggekerkseweg, maar direct op het gebied van de gemeente Biggekerke heet hij weer Koudekerkseweg. Om nu hierin enige orde te scheppen, heeft de herverkavelings commissie een lijst van namen opgesteld, die aan deze bezwaren tegemoet kwam. De gemeentebesturen aanvaardden dit voorstel niet; zij wensten de naamgeving aan zich zelf voor te behouden. De herverkavelingscommissie heeft op Walcheren dan ook in deze volkomen het onderspit gedolven en de landschappelijke of his torische namen hebben geen genade kunnen vinden. Ik heb de naamgeving van nieuwe wegen zo uitvoerig behandeld, omdat uit het bovenstaande m.i. duidelijk is gebleken, dat er op dit punt een grote verwarring heerst, die in de toekomst nog zal toe nemen, daar de ruilverkavelingen zich steeds meer over verschillende gemeenten zullen uitstrekken. Ik ben van mening dat alleen een niet tot ophouden noopt. In voorkomend geval zal alleen toepassing van het vernietigingsrecht van de Kroon naar de ene of andere zijde, de beslissing kunnen brengen. Wij zouden daarom aan het gemeente bestuur, indien het meent goede gronden te hebben om zich niet bij de naam, door het waterschap gegeven, aan te sluiten, adviseren zijner zijds dezelfde weg te benoemen en dan af te wachten, of de Kroon dit besluit door vernietiging zal doen wijken voor dat van het water schap. In 1951 is ook getracht de benaming in de verschillende gemeenten zodanig te doen geschieden, of waar nodig te wijzigen, dat voor het gehele blok één harmonische benaming van de wegen tot stand komt. Een weg die in twee gemeenten ligt, heeft nu vaak in elke gemeente een andere naam. Het aantal Noordwegen is op Walcheren groot, terwijl veel nieuwe wegen nog geen naam hebben. Een voorstel van de Herverkavelingscommissie aan de gemeentebesturen gezamenlijk de benaming tot stand te brengen, vond geen instemming.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1957 | | pagina 36