BIJVOEGSEL VI 328 Ainsi ils indiquent, dans autant de colonnes, le numéro d'ordre, la section, le numéro du plan, le canton, triage ou lieu dit, la nature de culture de la parcelle, sa contenance en mesures locales et en mesures métriques, et la classe dans laquelle cette parcelle est rangée. Les colonnes des contenances doivent être additionnées. 808. Le corps de la matrice contient, en autant de colonnes, 1les numéros donnés a chaque propriétaire dans la matrice (877) 2. les noms, prénoms, professions et demeures des propriétaires 3. l'indication de la lettre donnée a la section (107); 4. le numéro de la parcelle, tel qu'il est porté au tableau indicatif (208) 5. le nom du canton, triage ou lieu dit; 6. la nature de la propriété ou culture; 7. le nombre d'arpens, perches et mètres, d'abord par article de classement (687), ensuite par article de matrice (877); 8. la classe de chaque article de classement; 9. le revenu d'abord de chaque article de classement, ensuite de chaque article de matrice formant 1'allivrement total de chaque propriétaire; 10. a la fin sont deux colonnes destinées aux renvois des mutations (885 a 887). METHODIQUE VERZAMELING DER WETTEN, DECRETEN, REGLEMENTEN, INSTRUCTIËN EN DECISIËN, BETREKKELIJK HET CADASTER VAN HET FRANSCHE RIJK, 1812 223. Het plan behelst de namen der gemeente, der gehuchten, pachthoe ven, afgelegen gestichten of woningen, wegen, kloven, rivieren en beken, als mede dien der sectien, kantons en verdeelingen. 237. Het schrift moet zoodanig worden geplaatst, dat het de juistheid der details niet schaadt. De opschriften Sectie A. enz. worden in gemou- leerde letters; de naam Sectie van den Grooten Eik in half groot batarde; de naam van het kanton, de werf, of plaats, bij voorb. Het klein weiland genaamd, in kleiner batarde geschreven; alles moet, zoo veel mogelijk, horizontaal geplaatst worden. De namen van aan elkander grenzende gemeenten, worden in groot batarde enz. 298. Eene lijn van eene verschillende kleur voor iedere sectie, geeft den omtrek daarvan te kennen; de kleur van iedere sectie zal dezelfde zijn, als die, welke zij op het verzamelings-tableau heeft (299). Eene lijn van dezelfde kleur als die der sectie, doch zwakker aangehaald, duidt den omtrek van ieder kanton, plaats of stede aan. 686. Deze bulletins behelzen niets anders dan de verzameling, voor iederen eigenaar, van alle de artikelen, die topografisch op het aanwijzend tableau gesteld zijn. Alzoo behelzen zij, in even zoo vele kolommen, het numero van orde, de sectie, het numero van het plan, het kanton, verdeeling of stede, den aard van bebouwing van het perceel, deszelfs inhoud in plaatselijke en in metrische maten berekend, en de klasse, in welke het perceel gerangschikt is. De kolommen, die den inhoud behelzen, moeten opgeteld zijn. 808. Het lichaam van het quohier bevat, in even zoo vele kolommen, 1. de nummers, die, op de verpondings-lijst, aan iederen eigenaar gegeven zijn (877); 2. de namen, voornamen, het beroep en de woonplaatsen der eigenaars; 3. de aanwijzing van de letter, die aan de sectie gegeven is (107); 4. het nummer van het perceel, zoodanig als hetzelve op het aanwijzend tableau is gebragt (208) 5. den naam van het kanton, verdeeling of stede; 6. de soort van den eigendom of bebouwing; 7. het getal morgen, roeden en meters, vooreerst volgens artikels van classering (687), en daarna volgens de artikels van de verpondings-lijst (877)

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1957 | | pagina 58