329 LITTERATUUROPGAVE 8. de klasse van ieder artikel der classering; 9. den opbrengst, vooreerst van ieder artikel van classering en vervolgens van ieder artikel der verpondingslijst, den algeheelen aanslag van iederen eigenaar uitmakende; 10. aan het einde zijn twee kolommen, bestemd, om de renvoijen der eigen- doms-verwisselingen in te ontvangen (885 tot 887). A fkortingen A. V. N. Allgemeine Vermessungs-Nachrichten. S. Z. Schweizerische Zeitschrift fiir Vermessung, Kulturtechnik und Photogrammetrie. T. K. L. Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde. V. O. R. G. Verslagen en Mededelingen van de Vereniging tot beoefening van Overijssels Regt en Geschiedenis. Z. f. V. Zeitschrift für Vermessungswesen. 1. Deimei, P. Die Vermessung bei den Sumerern um 3000 v. Chr. (op genomen in Orientalia. nr. 4, blz. 1). 2. Meissner, Bruno. Babylonien und Assyrien, Band II (Heidelberg 1925, blz. 389). 3. Berroth, A. Joabs Schacht und Hiskias Tunnel, dreitausend Jahre Bauingenieur-Geodasie (S. Z. 1949, blz. 184). 4. Forbes, R. J. De mens bouwt zich een wereld. 5000 jaar techniek (Am sterdam 1952, blz. 18). 5. Danger, René. Conférence de Mr. René Danger a la Mostra Augustea della Romanita (opgenomen in Compte-Rendu du Vlième Congrès International des Géomètres) (Rome 1939, blz. 121). 6. Koeman, C. Uit de geschiedenis van de landmetersstatus (opgenomen in Lustrumboek ,,Snellius" 1950-1955) (Delft 1955, blz. 44). 7. Fockema Andreae, S. J. en Van 't Hoff, B. Geschiedenis der kartografie van Nederland ('s-Gravenhage 1947). 8. Stephan, Paul. Ortung in Völkerkunde und Vorgeschichte (Sonderheft der Z. V. 1956). 9. Kiely, Edmond R. Surveying Instruments (New-York 1947, blz. 3 en 15). 10. Boekbespreking van H. Gamperl, Die Flurbereinigung im westlichen Europa (Z. f. V. 1955, blz. 195). 11. Kneissl, M. Die Geodasie und ihre kulturelle Bedeutung in Wissen schaft und Technik (opgenomen in Geodatische Woche Köln 1950) (Stuttgart 1951, blz. 41). 12. Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam (1954, blz. 19). 13. Annales Inst. Arch. Lux. XVII (1885), 267. 14. Schönfeld, M. Veldnamen in Nederland (Amsterdam, 19502.). 15. Rostaing, Charles. Les noms de lieux (Paris 1948, blz. 108). 16. Leenen, J. Theorie en Praktijk van de Straatnaamgeving (Brussel 1946, blz. 3). 17. Naarding J. Waarom is het gewenst de namen van akkers en andere' percelen op te tekenen? (De Landbouw van 14 april 1951). 18. Schönfeld, M. Veldnamen in Nederland (Amsterdam 1949, blz. 146). 19. Van Wijk, Vine. Boerderijnamen (Leiden 19482, blz. 11). 20. Mededelingen van de Centrale Commissie voor onderzoek van het Nederlandse volkseigen (Amsterdam 1951, blz. 7 en 1949, blz. 7). 21. Edelman, C. H. Over de plaatsnamen met het bestanddeel woud en hun betrekking tot de bodemgesteldheid (Amsterdam, 1955). 22. Schönfeld, M. Nederlandse Waternamen (Amsterdam, 1955). 23. Naarding, J. De veldnamen in Drente (Drents Landbouwblad van 12 maart 1953).

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1957 | | pagina 59