TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 73e jaargang Nr. 6 1 december 1957 VOOR EN INHOUD Blz. LANDMEETKUNDE Nederlandse Landmeetkundige Federatie. Studiedag op 8 maart 1957 337 Prof. dr. ir. F. A. Vening Meinesz. Het Internationale Geofysische Jaar337 Prof. R. Roelofs. Het geodetisch-astronomisch station op Curasao 345 Ir. J. RolffWat er komt kijken bij de vestiging van een geodetisch- astronomisch station op Curasao345 Ir. A. C. Scheepmaker. Het instrumentarium voor Cura9ao 350 Ir. H. Ph. van der SchaafEen nieuw rekenformulier voor de be paling van de coördinaten van een punt uit achterwaartse snijding 360 Demonstratie met de tellurometer366 Litteratuuroverzicht367 RECHT EN ADMINISTRATIE: Installatie van de Staatscommissie inzake het kadaster367 Verslag van de bijeenkomst vap Commissie II der F.I.G. in 1957 372 Litteratuuroverzicht375 VERSCHILLENDE ONDERWERPEN Litteratuuroverzicht378 Verandering in de redactie van dit tijdschrift380 N.L.F. Bibliotheek vpor Kadaster en Landmeetkunde381 Berichten382 Inhoud van de 73ste jaargang383 Sommaire. L'année géophysique internationale. Vening Meinesz. 337. La station géodésique-astronomique k Curaijao. Roelofs. 345. Ce qu'il faut pour l'établissement d'une station géodésique-astronomique a Curasao. Rolff. 345.Les instruments pour Cura5ao. Scheepmaker. 350. Un nouveau tableau pour le calcul des coordonnées d'un point déterminé par recoupement. Van der Schaaf. 360. Installation de la Commission d'Etat pour le cadas tre. 367. F.I.G.Compte rendu de la réunion de la Commission II en 1957. 372. Revue des livres et des joumaux. 367, 375, 378. Uitgave van de Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verschijnt tweemaandelijks T. Kad. Landmeetk. Jg. 73 Nr. 6 blz. 337-384. 's-Gravenhage, dec. 1957-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1957 | | pagina 1