volgorde van deze inleidende zin wordt goeddeels ontzenuwd door de toevoeging, dat de handleiding zich zoveel mogelijk zal bezig houden met het tweede deel. Dat het niet wel mogelijk was een handleiding voor de kadastrale techniek te schrijven zonder zich te voren te bezinnen omtrent het doel waartoe die techniek wordt beoefend, is gelezen de inleiding ook de mening van de auteurs geweest. De gehele inleiding is er op gericht langs een min of meer logische weg te komen tot een realisatie van het doel en het onderwerp van de techniek, die de samenstellers daarna tot in finesses en volgens de j ongste gegevens van de mathematisch- landmeetkundige wetenschap hebben uitgewerkt. Zij zijn daartoe overgegaan tot het opstellen van streng gedefinieerde begrippen en hebben daarbij tevens nieuwe benamingen ingevoerd. Niettemin valt toch een streven waar te nemen daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten op de bestaande administratieve voorschriften en ook op in de loop der jaren gegroeide traditionele opvattingen. Zij hebben gemeend daarvan niet te kunnen afwijken, hoe onvoldoende die voorschriften ook zijn. Hun gegeven was de gebrekkige wettelijke regeling die aan het kadaster ten grondslag ligt en het streven van de auteurs is er op gericht geweest met behulp van de modernste techniek een symfonisch geheel op te bouwen. Dat zij daarin niet ten volle zijn geslaagd is in de eerste plaats de schuld van de wet gever, die met zijn voorzieningen verre ten achter is gebleven bij de voortdurend toegenomen maatschappelijke behoefte aan grens bewaking. Wij kunnen niet anders dan bewondering hebben voor het feit, dat technici er in zijn geslaagd de kloof tussen kadaster en techniek in die mate te overbruggen, als in het onderhavige werk het geval is. Toch zijn er m.i. uit een juridisch-administratief oogpunt bezien enkele zwakke plekken in die overbrugging aan te wijzen. Ten einde dit duidelijk te maken, zullen we enkele onder delen van de inleiding aan een nader onderzoek onderwerpen. De definitie van kadaster Nadat de werkzaamheden van de landmeetkundige diensten zijn onderverdeeld, wordt een definitie van het „kadaster" gegeven. Geen algemene uiteraard, doch een speciale voor het Nederlandse kadaster. Dit is „een Rijksadministratie van zakelijke rechten op de grond en van de territoriale begrenzingen van de rechts- objecten". Het moge duidelijk zijn, dat gelezen het voorgaande, mijnerzijds wel iets op die definitie valt af te dingen. Het is alles zins begrijpelijk, dat zij die de handleiding voor de technische werkzaamheden van het kadaster wilden geven, zich in de eerste plaats hadden te bezinnen omtrent de inhoud van dat kadaster, voor zichzelf hadden vast te stellen, wat dat kadaster was. Defi niëren is echter een gevaarlijke bezigheid, vooral als men te doen heeft met zo'n vaag begrip als kadaster. In het kort met woorden weergegeven wat met het woord kadaster bedoeld wordt is, ge zien de onstandvastigheid van dit begrip zeer moeilijk, zo niet 26

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 28