aan te geven zij het vluchtig op welke wijze de wetgever in deze soelaas zou kunnen brengen. Dat de auteurs van het werk (althans een hunner) zelf inzien, dat de techniek (hoe volmaakt ook ontwikkeld en toegepast) hier niet alleen uitkomst brengt, bewijst wel het feit, dat toen Prof. Baarda ter gelegenheid van de eerste instructiedag te Zwolle het idealisatie- en realisatieproces behandelde aan de hand van fig. 2-2 op blz. 33 van zijn toelichting op de theorie die ten grondslag ligt aan de H.T.W., hij, genaderd aan het relatief grote gearceerde betrouwbaarheidsgebied, de verzuchting slaakte: ,,en hier weten we het niet meer, hier moet de wetgever helpen", althans woorden van die strekking. Nu is het natuurlijk mogelijk, dat de wetgever bepalingen ontwerpt, die regelen wat de landmeter te doen staat als hij op dat punt is aan gekomen. M.i. lijkt het meer voor de hand te liggen dat, als de wetgever toch moet regelen, hij reeds in het begin van het proces voorschriften geeft, die er op gericht zijn dat betrouwbaarheids- gebied terug te brengen tot een cirkel met een middellijn van enkele cm, met andere woorden dat hij bij voorbaat het optreden van de standaardafwijkingen d en d, die een gevolg zijn van de aard der terreinscheidingen en van de beheersdaden van de betrokken rechthebbende, uitschakelt. Ik heb hiervoor reeds trachten aan te tonen dat dit m.i. onder de huidige wettelijke bepalingen ook mogelijk zou zijn, mits men zich bij het geven van voorschriften voortdurend voor ogen houdt, dat men met ambtshalve metingen te maken heeft, bestemd voor het belastingkadaster. Deze methode ware echter alleen aan te bevelen, indien blijkt dat de wetgever niet in beweging te zetten is. Want zij mag dan uitkomst brengen in het reaiisatieprobleem, de maatschappij vraagt meer. Zolang er nog hoop is, zullen we moeten blijven streven naar een betere wettelijke grondslag, die het kadaster het aanzien geeft van een eigendomskadaster, dat kan voorzien in zijn dubbele taak van aanwijzingskadaster (specialiteitsbeginsel) en grens bewaker (geschillenbeslechter) Indien de toestand van thans bestendigd wordt, zou men zich kunnen gaan afvragen, waartoe het kadaster eigenlijk dient. Is het feit, dat men in de in- en overschrijvingsstukken de kadastrale aanduiding moet gebruiken, van zoveel betekenis dat, indien deze bepaling niet bestond, het verkeer in onroerend goed er ernstig onder zou lijden? Ik geloof het niet. Want die kadastrale aan duiding mag dan makkelijker hanteerbaar zijn, de rechtszekerheid wordt door het gebruik ervan nauwelijks verhoogd. Dat ze nog iets betekent, is uitsluitend te danken aan de wijze waarop de landmeter meent zijn taak te moeten opvatten. En welke betekenis heeft het kadaster als grensbewaker als het zich ten slotte toch moet richten naar de min of meer willekeurige handelingen van de rechthebben den m.b.t. hun grenzen. Zij zijn het die het idealisatieproces kunnen verzwakken door een of andere vage terreinscheiding als grens aan 32

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 34