45 Weel, belichtte de achtergronden van het werk, terwijl daarna de leden van het Bureau van Uitvoering een overzicht gaven van het kadastrale, het civieltechnische en het cultuurtechnische werk. De herverkaveling telde 31250 percelen, verdeeld over 17 ge meenten, toen de boekhouding werd ingericht. Toegedeeld zijn 12721 percelen, die samen een oppervlakte van 17350 ha beslaan. Daarvan zijn 4188 percelen gelegen in dorpen, stadsranden en lintbebouwingen. Er zijn 280 km waterloop nieuw gegraven of verbeterd, 372 km weg aangelegd, 15 duikers aangebracht, 34 bruggen en 3 kleine gemalen gebouwdéén gemaal is uitgebreid. Het cultuurtechnische werk omvatte o.a. het dempen van 2500 km sloot, het graven van 1200 km kavelsloot en een grondverzet van 25 miljoen m3. Het eens zo liefelijke oude beeld van Zeelands tuin is verloren gegaan, maar in de plaats daarvan werden 1 miljoen bomen en 2 miljoen struiken geplant in wegbermen en in boszomen langs duinen en kreken, waardoor een verantwoorde landschappelijke aankleding is ontstaan. Voor het eerst werd op wettelijke basis op Walcheren bedrijfs- vergroting toegepast door beschikbaarstelling van gronden in de Noord-Oostpolder. Daarheen vertrokken 118 boeren, wier bedrijven een oppervlakte hadden van 1534 ha. Daarvan was een gedeelte verloren gegaan door buitendijking en beekvorming. Met de over blijvende grond konden 212 gemengde landbouwbedrijven met een oppervlakte van 1290 ha worden vergroot tot 2192 ha, 29 tuin bouwbedrijven van 38 ha tot 63 ha. De directeur van de Cultuurtechnische dienst, Ir. S. Herweijer, schetste de betekenis van de herverkaveling Walcheren voor het ruil- en herverkavelingsbeleid op nationaal niveau. Hij noemde de herverkaveling Walcheren een unieke proef, die nog nergens ter wereld op zo grote schaal is genomen, waarbij door de brede aanpak niet alleen agrarische belangen werden gediend, niaar door grootscheepse landschapsverzorging en aanleg van rijwiel paden ook die betreffende de recreatie. In de namiddag werd in aanwezigheid van 350 genodigden het woord gevoerd door Mr. A. J. van der Weel en door Minister Dr. S. L. Mansholt. Mr. van der Weel gaf in zijn rede een terugblik op de afgelegde weg en trok een vergelijking tussen het Walcheren van voorhee? en thans. Hij toonde zich verheugd over het goede dat in een drachtige samenwerking kon worden tot stand gebracht, maar was wel met enige zorg vervuld van hetgeen in de toekomst zal overblijven van de verpachte gronden. Reeds hebben een aantal verpachters met succes een beroep op eigen gebruik gedaan, waardoor o.a. een deel van de gesaneerde bedrijven na zes jaar weer wordt verkleind. Minister Mansholt herinnerde aan het vele voorbereidende werk dat door de Rijksdienst voor Landbouwherstel reeds was uitgevoerd,

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 47