46 voordat tien jaar geleden de installatie plaats vond van de Her verkavelingscommissie en van de Raad van Beroep. Reeds tijdens de inundatie was men er in de kringen van Rijk en Provincie van doordrongen, dat voor het herstel van Walcheren nieuwe wegen moesten worden ingeslagen. Spreker wees op de nationale betekenis van hetgeen hier is gebeurd en betoogde voorts dat er meer nodig is dan een goede verkaveling, waterbeheersing en ontsluiting. Men dient ook aandacht te schenken aan de sociologische omstandig heden, waarin de bevolking komt te verkeren. Met de landbouw alleen maar te beschermen zijn de wezenlijke vraagstukken niet opgelost. Er moet worden gezocht naar mogelijkheden om de landbouw gezond te houden. Daarvoor moet worden bevorderd dat er gezinsbedrijven tot stand komen, die het gezin een redelijk inkomen waarborgen. De Minister besloot zijn rede met te zeggen, dat het Nederlandse volk trots mag zijn op hetgeen op Walcheren is verricht. Er is door het geweld der golven veel vernield, maar er is weer een vruchtbaar land ontstaan, dat een belofte betekent voor de toekomst. Tenslotte reikte de Minister enige Koninklijke onderscheidingen uit. Mr. A. J. van der Weel werd bevorderd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, de schrijver dezes en diens voorganger Ir. W. A. van der Werff werden benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, de opzichters van de Cultuurtechnische dienst P. Verhage en L. Osté ontvingen de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, resp. in goud en in zilver en de materialen- beheerders van de Nederlandse Heidemaatschappij W. Louws en A. Provoost beiden de eremedaille in brons. Het stemt ons verheugd, dat aan de waardering voor het door de herverkavelingscommissie en de samenwerkende diensten ver richte werk in de vorm van deze onderscheidingen uitdrukking is gegeven. De dag werd besloten met een ontvangst door het provinciaal bestuur in de Burgerzaal van het Middelburgse stadhuis, waarbij toespraken werden gehouden o.m. door de Commissaris der Koningin Jhr. mr. A. F. C. de Casembroot. VERSCHILLENDE ONDERWERPEN Het F. I. G.-Congres 1958 Neuvième Congrès International des Géomètres Le Neuvième Congrès International des Géomètres, organisé par la Fédération Internationale des Géomètres (F.I.G.) sera tenu du 28 aoüt au 4 septembre 1958 a Scheveningen et Delft, Pays-Bas. Les principaux buts de la F.I.G. sont les suivants: a) Grouper les Associations ou organisations nationales de Géomètres de tous les pays pour s'entretenir en commun des intéréts généraux de la profession.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 48