49 groot nadelig saldo ontstaat. De leden van de Vereniging voor Kadaster en Landmeetkunde zouden in vier jaarlijkse bijdragen een bedrag van 7.500.bijeen dienen te brengen, de leden van de overige aangesloten verenigingen 2.500.zodat het Organisa tie-comité over een fonds van 10.000.zou kunnen beschikken. Indien de financiële toestand het toelaat, zullen de gestorte bij dragen na afloop van het congres worden terugbetaald. Ondanks het feit, dat het congres één jaar is uitgesteld, is de gewenste som nog niet bijeengebracht. Voorzover bekend is door de leden van de aangesloten verenigingen nog geen 5.000.in het werkfonds gestort, d.i. dus minder dan de helft van het bedrag waarop was gerekend. Het Organisatie-comité vestigt nogmaals uw aandacht op het werkfonds. Steunt dit fonds door middel van uw bijdrage, opdat de voorbereiding van het congres 1958 ongehinderd kan verlopen. U kunt uw gelden overmaken aan de penningmeester van de vereni ging waarbij u is aangesloten, die voor de overdracht der bijdragen aan het Organisatie-comité zal zorgdragen. Het Congres-comité, Prof. ir. G. F. Witt Ir. C. W. Moor Ir. A. Govers Nederlandse Landmeetkundige Federatie Beknopt verslag van de hoofdbestuursvergadering gehouden op 8 november 1957. Blijkens een door de examencommissie uitgebracht verslag van de examens 1957 meldden zich voor de examens landmeettechnicus, landmeetkundig tekenaar en landmeetkundig rekenaar respectieve lijk 54, 26 en 5 kandidaten, waarvan respectievelijk 19, 5 en 3 het diploma behaalden. Het hoofdbestuur besloot de examencommissie te bedanken voor het vele en voortreffelijke werk dat zij wederom verrichtte. De regionale bijeenkomsten staan dit seizoen in het teken van de H.T.W. In enkele plaatsen zijn studieclubs gevormd, die onbe antwoorde vragen verzamelen om deze naderhand in het kader van de regionale bijeenkomsten door een deskundige te laten behandelen. Elders wordt na voorafgaande zelfstudie der deelnemers in een regionale bijeenkomst door een deskundig spreker een of meer hoofdstukken van de H.T.W. besproken. Als onderwerp voor de komende studiedag, die op 23 mei 1958 in het laboratorium voor landmeetkunde te Wageningen zal worden gehouden, werd de onlangs geschapen standaardbasis in de Loener- mark gekozen. Voor de Nederlandse bijdrage aan de tentoonstelling op het aan-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 51