Berichten 52 Ir. S. Herschdorfer, Prof. A. Kruidhof, Prof. R. Roelofs, Prof. dr. ir. W. Schermerhorn, Ir. A. J. van der Weele. Postrekening: 368873 ten name van de penningmeester van de Neder landse Vereniging voor Fotogrammetrie te Utrecht. Contributie: leden-abonnee op Photogrammetria 12.50 per jaar, leden- niet-abonnee op Photogrammetria 5.per jaar. H. L. v. G. Kadaster en Hypotheken Overleden te Roermond op 15-1-1958 in de ouderdom van 72 jaar de oud-landmeter G. L. J. E. Pollen. Onderscheidingen. Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau de hoofdlandmeter G. Bier ma en de oud-hoofdlandmeter van het kadaster Ir. W. A. van der Werff. Eervol ontslagen m.i.v. 1-3-1958 de hoofdlandmeter-A C. Noltée te 's-Hertogenbosch. Technische Hogeschool te Delft Eervol ontslagen m.i.v. 1-12-1957 de wetenschappelijk hoofdambtenaar Ir. C. Koeman. M.i.v. 1-12-1957 is aan Ir. C. Koeman de opdracht verleend tot het geven van onderwijs in de cartografie. Geslaagd op 13-12-1957 voor het ingenieursexamen geodetisch-ingenieur L. Aardoom (met lof), H. M. G. A. Eggen en L. N. M. de Lange. Geslaagd op 18-12-1957 voor het kandidaatsexamen geodetisch-ingenieur J. G. Riemersma en J. G. Rijsdijk. Het bestuur van het Landmeetkundig gezelschap ,,Snellius" is thans als volgt samengesteld: J. J. E. Pöttgens (voorzitter), E. M. Slotboom (secretaris), P. Westerbeek (penningmeester). Rijksuniversiteit te Utrecht Benoemd m.i.v. - 1-12-1957 tot wetenschappelijk hoofdambtenaar-A Ir. C. Koeman, met de opdracht tot het geven van onderwijs aan de facul teit der wis- en natuurkunde in de cartografie, de geschiedenis van de cartografie en de geodesie. Centre di addestramento e studi fotogrammetrici del Politecnico di Milano Aan de Technische Hogeschool te Milaan, Piazza Leonardo da Vinci 32, zal van 15 maart tot 15 juni a.s. een cursus worden gehouden in foto grammetrie, waartoe de aanmelding is opengesteld tot 28 februari. Verzoek Ter vermijding van administratieve omslag en ter besparing van innings- kosten verzoeken de penningmeesters van de op blz. 51 genoemde vereni gingen de leden de door hen verschuldigde contributie over 1958 te voldoen vóór 1 maart 1958. 17 januari 1958. H. L. v. G.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 54