6 De methode met springstations Men zou deze methode ook die met de zich verplaatsende stand stations kunnen noemen. Het standstation blijft nl. niet op de (meestal in hoogte bekende) beginbasis gevestigd, doch springt van dit uitgangspunt „over het eerste veldstation heen" naar het tweede veldstation, vervolgens naar het vierde, enz. In verschillende incidentele standstations kan onderlinge vergelijking van de barometers plaats vinden. De methode met meervoudige basis (6) Hierbij dient men minstens drie in hoogte bekende standstations in te richten, waar voortdurend en gelijktijdig barometerwaarne mingen worden verricht. Eén of meer barometers worden voor de waarnemingen op de veldstations gebruikt. De genoemde basissen behoeven geen grote onderlinge hoogteverschillen te vertonen. Ze dienen nl. voor de bepaling van de helling van de vlakken met gelijke luchtdruk. Door middel van interpolatie worden de hoogten van de veldstations t.o.v. een dergelijk vlak bepaald, in plaats van ten opzichte van het gebruikelijke zeeniveau. In al deze methoden streeft men er naar om de hiervóór onder a, b en c genoemde beperkingen ten aanzien van de geldigheid van de barometrische hoogteformule zo klein mogelijk te maken en wel door 1. gelijktijdige waarnemingen op veld- en basisstations; 2. kleine afstand tussen veld- en basisstations; 3. betrouwbare temperatuurmetingen door goede aanpassing van de thermometers aan de luchttemperatuur; afscherming van de barometer tegen zonnestralen; Springstations 5 A AB A k BB 3 A AB A 2 BB 1 AB A h: 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 Fig. 2

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 8